Start

 

 

 

Stemdragende boerderijen van Noorder-

en Zuider  Drachten 1640-1788

Dit overzicht is samengesteld door Klaas J. Bekkema; bij elke vorm van publikatie, altijd de bron vermelden!

Plaats

Nr.

Gebruiker

Jaar

Eigenaar

N. Drachten

1

Jan Alberts

1640

.

N. Drachten

1

Jan Diemers

1698

.

N. Drachten

1

Jan Diemers

1708

.

N. Drachten

1

Jan Diemers wed.

1718

.

N. Drachten

1

Jan Diemers wed. en zoon

1728

Patroon N. Drachten

N. Drachten

1

Diemer Jans

1738

.

N. Drachten

1

Diemer Jans

1748

.

N. Drachten

1

Diemer Jans

1758

.

N. Drachten

1

Diemer Jans

1768

.

N. Drachten

1

Sjoerd Diemers

1778

.

N. Drachten

1

Jan Beents

1788

.

N. Drachten

2

Ulbe Sweitses

1640

Aetke Boelens

N. Drachten

2

Geert Foockes

1698

.

N. Drachten

2

Geert Foockes

1708

.

N. Drachten

2

Geert Foockes

1718

.

N. Drachten

2

Jelle Wygers

1728

.

N. Drachten

2

Jelle Wygers

1738

.

N. Drachten

2

Poope Oeges

1748

.

N. Drachten

2

Pope Oeges

1758

.

N. Drachten

2

Jan Beens

1768

.

N. Drachten

2

Jan Beens

1778

.

N. Drachten

2

Jan Beents

1788

.

N. Drachten

3

Jelle Sythies

1640

Focke Rinnerts c.s.

N. Drachten

3

Antje Aebles

1698

Antje Aebles

N. Drachten

3

Alle Foockes

1708

Antje Aebles

N. Drachten

3

Egbert Roels

1718

Antje Aebles kinderen

N. Drachten

3

Geert Foockes

1728

.

N. Drachten

3

Symen Douwes

1738

.

N. Drachten

3

Jan Oenes

1748

.

N. Drachten

3

Hendrik Jaspers

1758

.

N. Drachten

3

Geert Jans

1768

.

N. Drachten

3

Sjoerd Jans

1778

.

N. Drachten

3

Roel Rinderts

1788

.

N. Drachten

4

Jaeen Hinnes

1640

Jaeen Hinnes

N. Drachten

4

Liebbe Tjeerds

1698

Tjeerd Jeens erfgen. (6)

N. Drachten

4

Liebbe Tjeerdts

1708

Tjeerdt Jaeens erfgen.

N. Drachten

4

Foppe Liebbes

1718

Tjeerdt Jaeens erfgen.

N. Drachten

4

Rinse Aebles

1728

Jan Ytes, Alle Clases e.a.

N. Drachten

4

Symen Douwes

1738

.

N. Drachten

4

Jan Oenes

1748

.

N. Drachten

4

Hendrik Jaspers

1758

.

N. Drachten

4

Sjoerd Jans

1768

.

N. Drachten

4

Sjoerd Jans

1778

.

N. Drachten

4

Roel Rinderts

1788

.

N. Drachten

5

Sierd Fockes

1640

Sierd Fockes

N. Drachten

5

Linse Goitses

1698

Pyter Sytses, Rinse Fockes

N. Drachten

5

Linse Goytses

1708

Focke Sytses, Rinse Fockes

N. Drachten

5

Linse Goytses wed.

1718

Focke Sytses

N. Drachten

5

Binne Bruchts

1728

Fooke Sytses kinderen

N. Drachten

5

Sybe Linses

1738

Lykle Fockes

N. Drachten

5

Sybe Linzes

1748

Lykle Fockes

N. Drachten

5

Sybe Linses

1758

Lykle Fokkes

N. Drachten

5

Sybe Linses

1768

diverse eig.

N. Drachten

5

Sybe Linzes

1778

.

N. Drachten

5

Harmen Cornelis

1788

.

N. Drachten

6

Rinthie Foockes

1640

Rinthie Foockes

N. Drachten

6

Wilt Binnes

1698

Wilt en Jouck Binnes

N. Drachten

6

Tjitske Liebbes

1708

Wilt en Jouck Binnes kinderen

N. Drachten

6

Binne Wilts

1718

Wilt en Jouk Wilts kinderen

N. Drachten

6

Binne Wilts

1728

Binne Wilts, Michiel Engberts Meetsma, Girbe Sybes

N. Drachten

6

Binne Wilts

1738

Binne Wilts, Michiel Engberts Meetsma, Girbe Sybes

N. Drachten

6

Binne Wilts wed.

1748

Binne Wilts erfgen., Sybe Girbes e.a.

N. Drachten

6

Binne Popkes

1758

Binne Wilts erfgen., Sybe Girbes e.a.

N. Drachten

6

Binne Popkes

1768

diverse eigenaren

N. Drachten

6

Binne Popkes

1778

Binne Popkes, Sybe Gurbes, Tjeerd Douwes

N. Drachten

6

Binne Popkes wed.

1788

Binne Popkes wed, Sybe Gurbes

N. Drachten

7

Pieter Gjalts

1640

Pieter Gjalts

N. Drachten

7

Sjouck Halbes

1698

Heere Hendricks en Sjouck Halbes

N. Drachten

7

Johannes Meynderts

1708

Heere Hendriks en gebr.

N. Drachten

7

Jan Cornelis

1718

Here Hendriks, Wyger Wierds

N. Drachten

7

Ruurd Goytses

1728

Here Hendriks, Wyger Wierds

N. Drachten

7

Jan Hylkes

1738

Heere Hendriks

N. Drachten

7

Jelle Sybrens

1748

.

N. Drachten

7

Jelle Sybrens

1758

.

N. Drachten

7

Arent Tjeerdts

1768

.

N. Drachten

7

Arent Tjeerdts

1778

.

N. Drachten

7

Tjeerdt Arents

1788

.

N. Drachten

8

Sythie Poppes

1640

Frans Gjalts

N. Drachten

8

Douwe Roels

1698

Gjalt en Saeke Hendriks, Douwe Roels

N. Drachten

8

Douwe Roels n.u.

1708

Douwe Roels n.u.

N. Drachten

8

Douwe Roels wed.

1718

Douwe Roels wed.

N. Drachten

8

Roel Douwes

1728

Douwe Roels kinderen

N. Drachten

8

Roel Douwes

1738

Roel Douwes

N. Drachten

8

Roel Douwes

1748

Roel Douwes

N. Drachten

8

Aan Tjeerds

1758

Aan Tjeerds

N. Drachten

8

Arent Tjeerdts

1768

Arendt Tjeerdts

N. Drachten

8

Arend Tjeerds

1778

Arend Tjeerds

N. Drachten

8

Tjeerdt Arends

1788

Tjeerdt Arends n.u.

N. Drachten

9

Jan Jans

1640

Hans Jacobs

N. Drachten

9

Jannes Geerts

1698

.

N. Drachten

9

Jannes Geerts

1708

.

N. Drachten

9

Johannes Geerts

1718

.

N. Drachten

9

Johannes Geerts

1728

.

N. Drachten

9

Jacob Alberts

1738

.

N. Drachten

9

Jouwert Minnes wed.

1748

.

N. Drachten

9

Jan Jans

1758

.

N. Drachten

9

Lieuwe Fokkes

1768

.

N. Drachten

9

Mient Sybrens

1778

.

N. Drachten

9

Sweitse Roels

1788

.

N. Drachten

10

Jacob Ruurdts

1640

.

N. Drachten

10

Jannes Geerts

1698

.

N. Drachten

10

Jannes Geerts

1708

.

N. Drachten

10

Johannes Geerts

1718

.

N. Drachten

10

Johannes Geerts

1728

.

N. Drachten

10

Jacob Alberts

1738

.

N. Drachten

10

Jouwert Minnes wed.

1748

.

N. Drachten

10

Jan Jans

1758

.

N. Drachten

10

Lieuwe Fokkes

1768

.

N. Drachten

10

Mient Sybrens

1778

.

N. Drachten

10

Sweitse Roels

1788

.

N. Drachten

11

Laurens Minses

1640

Pastorie N. Drachten

N. Drachten

11

Ds. Jacobus Duursma

1698

Pastorie N. Drachten

N. Drachten

11

Jan Popes

1708

.

N. Drachten

11

Jan Popes wed.

1718

.

N. Drachten

11

Geeske Eelkes

1728

Pastorij N. Drachten

N. Drachten

11

Liebbe Wytses

1738

.

N. Drachten

11

Hendrik Wybrens

1748

Pastorij N. Drachten

N. Drachten

11

Hendrik Wybrens

1758

.

N. Drachten

11

Jan Jans

1768

.

N. Drachten

11

Jan Jans

1778

.

N. Drachten

11

Rommert Jans

1788

.

N. Drachten

12

niet in gebr.

1640

.

N. Drachten

12

Ds. Jacobus Duursma

1698

.

N. Drachten

12

Aulus v. Haarsma grietman

1708

Aulus van Haarsma

N. Drachten

12

Hendrik Tjeerdts

1718

.

N. Drachten

12

Jacob Alberts

1728

.

N. Drachten

12

Liebbe Wytses

1738

.

N. Drachten

12

Jacob Jannes

1748

.

N. Drachten

12

Jacob Johannes

1758

.

N. Drachten

12

Hans Jacobs

1768

.

N. Drachten

12

Eelse Jouwerts

1778

.

N. Drachten

12

Jouke Gabes

1788

.

N. Drachten

13

Sybe Hedmans

1640

Sybe Hedmans

N. Drachten

13

Leffert Hendriks

1698

Nicolaus Faber

N. Drachten

13

Jan Geerts

1708

Nicolaus Faber

N. Drachten

13

Tjerk Gaukes

1718

Nicolaus Faber

N. Drachten

13

Lowys Cornelis

1728

Nicolaus Faber

N. Drachten

13

Cornelis Rinses

1738

Uble Faber, Roel Aebes

N. Drachten

13

Sjoerdt Faber

1748

.

N. Drachten

13

Albert Aukes

1758

.

N. Drachten

13

Sytze Hendriks

1768

.

N. Drachten

13

Hendrik Tjebbes

1778

.

N. Drachten

13

Albert Popkes

1788

.

N. Drachten

14

Johannes Egberts

1640

Johannes Egberts

N. Drachten

14

Ruurd Tjeerds

1698

.

N. Drachten

14

Wybe Jacobs

1708

.

N. Drachten

14

Jan Geerts

1718

.

N. Drachten

14

Jan Geerts

1728

.

N. Drachten

14

Jan Geerts

1738

.

N. Drachten

14

Louwrens Sybrens

1748

.

N. Drachten

14

Wilt Popkes

1758

deel gaat nr. Z. Drachten 7

N. Drachten

14

Sytse Tjerks

1768

.

N. Drachten

14

Sytse Tjerks

1778

.

N. Drachten

14

Foppe Jans

1788

.

N. Drachten

15

Bauck Rinthies wed.

1640

Bauck Rinthies wed.

N. Drachten

15

Jan Cornelis

1698

Foocke Halbes (1/27)

N. Drachten

15

Jan Cornelis

1708

.

N. Drachten

15

Hendrik Gerbens

1718

.

N. Drachten

15

Geeuke Jeroens

1728

.

N. Drachten

15

Frans Lieuwes

1738

.

N. Drachten

15

Frans Lieuwes

1748

.

N. Drachten

15

Lieuwe Franses

1758

.

N. Drachten

15

Sytze Hendriks

1768

.

N. Drachten

15

Sytse Hendriks

1778

.

N. Drachten

15

Hendrik Sytzes

1788

.

N. Drachten

16

Goytse Tjebles

1640

Goytse Tjebles

N. Drachten

16

Ulbe Rommerts

1698

.

N. Drachten

16

Jan Minnerts

1708

.

N. Drachten

16

Jan Minnerts

1718

.

N. Drachten

16

Willem Sipkes

1728

.

N. Drachten

16

Willem Sipkes

1738

.

N. Drachten

16

Frans Lieuwes

1748

.

N. Drachten

16

Sytse Hendriks

1758

.

N. Drachten

16

Sytze Hendriks

1768

.

N. Drachten

16

Sytse Hendriks

1778

.

N. Drachten

16

Hendrik Egberts

1788

.

N. Drachten

17

Gerben Rinthies

1640

Gerben Rinthies

N. Drachten

17

Pope Liebbes

1698

Lieuwe Gjalts e.a.

N. Drachten

17

Sjoerdt Popes

1708

Lieuwe Gjalts e.a.

N. Drachten

17

Girbe Sybes

1718

Goytse Frankes, Wilt Binnes

N. Drachten

17

Alle Wytses

1728

Alle Wytses, Foke Hayes, Cornelis Lowyses

N. Drachten

17

Alle Wytses

1738

Alle Wytses kinderen, Focke Hayes, e.a.

N. Drachten

17

Alle Wytzes wed.

1748

Fokke Hayes, Cornelis Lowyses

N. Drachten

17

Claas Alles

1758

diverse eig.

N. Drachten

17

Claas Alles, Tjeerd Aukes

1768

Wytse en Claas Alles e.a.

N. Drachten

17

Claas Alles, Tjeerd Aukes

1778

Claas Alles, Lowys Cornelis

N. Drachten

17

Jan Jans Roels

1788

Klaas Alles, Lowys Cornelis

N. Drachten

18

Aucke Alles wed.

1640

Jelle Sythies

N. Drachten

18

Lieuwe Wytzes

1698

Antje en Jan Reidts e.a.

N. Drachten

18

Lieuwe Wytses

1708

.

N. Drachten

18

geen gebr.

1718

.

N. Drachten

18

Jan Jansen

1728

.

N. Drachten

18

Eyse Jans

1738

.

N. Drachten

18

Jelle Jans

1748

.

N. Drachten

18

Jelle Jans

1758

.

N. Drachten

18

Jelle Jans

1768

.

N. Drachten

18

Wybe Michiels

1778

.

N. Drachten

18

Wybe Michiels

1788

.

N. Drachten

19

Geucke Sythies

1640

Geucke Sythies

N. Drachten

19

Luytsen Freercx

1698

.

N. Drachten

19

Jacob Coerts

1708

.

N. Drachten

19

geen gebr.

1718

.

N. Drachten

19

Hemke Johannes

1728

.

N. Drachten

19

Tjallingh Jouwerts

1738

.

N. Drachten

19

Albert Franzes

1748

.

N. Drachten

19

Eelse Jouwerts

1758

.

N. Drachten

19

Eelse Jouwerts

1768

.

N. Drachten

19

Durk Pyters

1778

.

N. Drachten

19

Sytse Pyters

1788

.

N. Drachten

20

Theunis Willems

1640

Theunis Willems

N. Drachten

20

Sybe Sweitses

1698

Folkert Claases

N. Drachten

20

Sybe Sweitses

1708

Folkert Claases

N. Drachten

20

Sybe Sweitses

1718

Goytse en Hendrik Frankes

N. Drachten

20

Oege Fockes

1728

Goytse en Hendrik Frankes

N. Drachten

20

Gerben Gerbens

1738

Goytse en Hendrik Frankes

N. Drachten

20

Michiel Ubles

1748

Goytse en Hendrik Frankes

N. Drachten

20

Michiel Ubles

1758

Goytse Frankes

N. Drachten

20

Michiel Ubles

1768

Lowys Cornelis bijz.

N. Drachten

20

Michiel Ubles wed.

1778

Lowys Cornelis

N. Drachten

20

Jan Jans Roels

1788

Lowys Cornelis bijz.

N. Drachten

21

gedistraheerde sathe

1640

Wytthie Alles

N. Drachten

21

Antje Reidts, Hans Jacobs

1698

Antje en Jan Reidts

N. Drachten

21

Girbe Wybes, Hendrik Luitsens

1708

Girbe Wybes, Aaltje Hendriks

N. Drachten

21

Girbe Wybes

1718

Girbe Wybes

N. Drachten

21

Reyn Sytses

1728

Gerben Wybes kinderen

N. Drachten

21

Lykle Fockes

1738

Gerben Wybes kinderen

N. Drachten

21

Girbe Wybes kind.

1748

Girbe Wybes kinderen en Aafke Fockes

N. Drachten

21

Girbe Wybes

1758

Girbe Wybes kinderen en Aafke Fockes

N. Drachten

21

Liebbe Johannes, Aafke Fokkes

1768

Liebbe Johannes, Aafke Fokkes

N. Drachten

21

Elisabeth Sytses Reiding wed.

1778

Elisabeth Reiding wed. Lemstra

N. Drachten

21

Liebbe Johannes wed.

1778

Liebbe Johannes wed.

N. Drachten

21

Thijs Dates

1778

Thijs Dates

N. Drachten

21

Dathe Thysses

1788

Dathe Thysses n.u. en kleinkinderen

N. Drachten

21

Elisabeth Reidingh wed.

1788

Elisabeth Reiding wed. S. Lemstra

N. Drachten

21

Liebbe Johannes wed.

1788

Liebbe Johannes wed.

Z. Drachten

1

Sythie Wythies

1640

Secr. Fockens

Z. Drachten

1

Nicolaas Faber, Folkert Clases

1698

Frouckjen Eringa

Z. Drachten

1

Focke Wytses

1708

.

Z. Drachten

1

Fooke Wytses

1718

.

Z. Drachten

1

Fooke Wytses

1728

.

Z. Drachten

1

Focke Wytses

1738

.

Z. Drachten

1

Foocke Wytses

1748

.

Z. Drachten

1

Wytse Alles

1758

Wytse Alles

Z. Drachten

1

Wytse Alles

1768

Wytse Alles

Z. Drachten

1

Hans Markus 2/3

1778

Hans Markus n.u. 2/3

Z. Drachten

1

Sytske Wytses 1/3

1778

Sytske Wytses 1/3

Z. Drachten

1

Hans Markus

1788

Hans Markus n.u.

Z. Drachten

2

Pope Alles en erfgen.

1640

Pope Alles wed. en erfgen.

Z. Drachten

2

Jan Jelles

1698

diverse eig.

Z. Drachten

2

meerdere gebr.

1708

meerdere eig.

Z. Drachten

2

Rinse Foockes

1708

Lourens Fockes, Lowys Cornelis

Z. Drachten

2

Jan Annes

1718

Jan Annes, Lowys Cornelis

Z. Drachten

2

meerdere gebr.

1718

meerdere eig.

Z. Drachten

2

Jan Annes

1728

Jan Annes, Lowys Cornelis wed.

Z. Drachten

2

meerdere gebr.

1728

meerdere eig.

Z. Drachten

2

diverse gebr.

1738

diverse eig.

Z. Drachten

2

Jan Annes wed.

1738

Jan Annes kinderen, Lowys Cornelis wed.

Z. Drachten

2

diverse gebr.

1748

diverse eig.

Z. Drachten

2

Tjeerdt Jans

1748

Jan Annes kinderen, Cornelis Lowyses

Z. Drachten

2

Tjeerd Jans wed.

1758

diverse eig.

Z. Drachten

2

Tjeerd Jans wed.

1758

Lourens en Antje Jans, Cornelis Lowyses

Z. Drachten

2

diverse gebr.

1768

diverse eig.

Z. Drachten

2

Tjeerd Jans

1768

Lourens en Antje Jans, Cornelis Lowyses

Z. Drachten

2

diverse gebr.

1778

diverse eig.

Z. Drachten

2

Tjeerd Jans wed.

1778

Lourens en Antje Jans, Minnert Lammerts

Z. Drachten

2

diverse gebr.

1788

diverse eig.

Z. Drachten

2

Sjoerd Jacobs

1788

Minne Lammerts

Z. Drachten

3

Jan Jans

1640

Secr. Fockens

Z. Drachten

3

Hemme Franses

1698

Frouckjen Eringa

Z. Drachten

3

Molle Jaeens

1708

.

Z. Drachten

3

Molle Jaeens

1718

.

Z. Drachten

3

Molle Jaeens

1728

.

Z. Drachten

3

Jaeen Molles

1738

.

Z. Drachten

3

Marten Theunis

1748

.

Z. Drachten

3

Andries Alderts

1758

.

Z. Drachten

3

Andries Alderts

1768

.

Z. Drachten

3

Andries Alderts

1778

.

Z. Drachten

3

Aldert Andries uitgewist

1788

.

Z. Drachten

3

Willem Roels

1788

.

Z. Drachten

4

Foocke Roelofs

1640

Foocke Roelofs

Z. Drachten

4

Molle Jaeens

1698

Lourens Foockes weeskinderen

Z. Drachten

4

Popke Lourenses

1708

Lourens Fockes kinderen

Z. Drachten

4

Popke Lourenses

1718

Popke Lourenses, Pieter Douwes

Z. Drachten

4

Popke Lourenses

1728

Popke Lourenses, Pyter Douwes n.u.

Z. Drachten

4

Popke Lourenses

1738

Popke Lourenses, Pieter Douwes

Z. Drachten

4

Popke Lourenses wed.

1748

Popke Lourenses kinderen, Pieter Douwes

Z. Drachten

4

Lourens, Foke en Sjoukje Popkes

1758

Popke Lourenses erfgen.

Z. Drachten

4

Foke en Sjoukjen Popkes

1768

Popke Lourenses erfgen.

Z. Drachten

4

Foke Popkes

1778

Popke Lourenses erfgen.

Z. Drachten

4

Focke Popkes

1788

Popke Lourenses erfgen.

Z. Drachten

5

Secr. Fockens

1640

Secr. Fockens

Z. Drachten

5

Jeyp Jelles

1698

diverse eig.

Z. Drachten

5

Jeyp Jelles

1708

Jeyp Jelles, Nicolaas Faber, Schelte Heemstra

Z. Drachten

5

Jeltje Jaeens 4/5

1718

Jeyp Jelles wed.

Z. Drachten

5

Anne Linses

1728

Jeyp Jelles, Nicolaas Faber

Z. Drachten

5

Andries Allerts

1738

.

Z. Drachten

5

Anne Jans

1748

.

Z. Drachten

5

Egbert Jelles

1758

.

Z. Drachten

5

Sjoerd Jaeens

1768

Nicolaas Faber erfgen.

Z. Drachten

5

Sjoerd Jaeens

1778

Nicolaas Faber erfgen.

Z. Drachten

5

Sjoerd Jeens

1788

Nicolaas Faber erfgen.

Z. Drachten

6

Binne Jochums

1640

.

Z. Drachten

6

Wytze Egberts

1698

.

Z. Drachten

6

Binne Jans

1708

.

Z. Drachten

6

Binne Jans

1718

.

Z. Drachten

6

Binne Jans

1728

.

Z. Drachten

6

Binne Jans

1738

.

Z. Drachten

6

Binne Jans

1748

.

Z. Drachten

6

Binne Jans

1758

.

Z. Drachten

6

Thys Geukes

1768

.

Z. Drachten

6

Thys Geukes

1778

.

Z. Drachten

6

Thys Geukes

1788

.

Z. Drachten

7

Otto Jacobs

1640

.

Z. Drachten

7

Rinse Bienses

1698

Hanso Harmanides erfgen.

Z. Drachten

7

Harmen Lammerts

1708

.

Z. Drachten

7

Gerryt Haeeres

1718

.

Z. Drachten

7

Gerryt Heeres

1728

.

Z. Drachten

7

Sjoerd Sjoerds

1738

.

Z. Drachten

7

Heyne Johannes

1748

.

Z. Drachten

7

Heinse Johannes

1758

Inclusief gedeelte van N. Drachten 14 daarbij

Z. Drachten

7

Tymen Hendriks

1768

.

Z. Drachten

7

Jan Hendriks

1778

.

Z. Drachten

7

Jan Jelles

1788

.

Z. Drachten

8

Sjoerdt Mennerts

1640

.

Z. Drachten

8

Gerben Jarichs

1698

Allardus Nicolai n.u.

Z. Drachten

8

Gerben Jarighs

1708

.

Z. Drachten

8

Hendrik Ates

1718

Allardus Nicolai n.u.

Z. Drachten

8

Hendrik Ates

1728

Minnert Allardus Nicolai, Hendrik Ates

Z. Drachten

8

Hendrik Ates

1738

Minnert Allardus Nicolai, Hendrik Ates

Z. Drachten

8

Tjeble Alles

1748

.

Z. Drachten

8

Jan Aetses

1758

.

Z. Drachten

8

Jan Aetses

1768

.

Z. Drachten

8

Jan Eetses

1778

.

Z. Drachten

8

Jan Eetses wed.

1788

.

Z. Drachten

9

Lieuwe Mennerts

1640

.

Z. Drachten

9

Gerben Jarichs

1698

Allardus Nicolai n.u.

Z. Drachten

9

Gerben Jarighs

1708

Allardus Nicolai bijz.

Z. Drachten

9

Hendrik Ates

1718

Allardus Nicolai n.u.

Z. Drachten

9

Hendrik Ates

1728

Minnert Allardus Nicolai, Hendrik Ates

Z. Drachten

9

Hendrik Ates

1738

Minnert Allardus Nicolai, Hendrik Ates

Z. Drachten

9

Tjeble Alles

1748

.

Z. Drachten

9

Jan Aetses

1758

.

Z. Drachten

9

Pyter Steffens

1768

.

Z. Drachten

9

Steffen Pytters

1778

.

Z. Drachten

9

Steffen Pytters

1788

.

Z. Drachten

10

Jochum Jans

1640

Pastorie Z. Drachten

Z. Drachten

10

Eelke Wybes

1698

Eelke Wybes

Z. Drachten

10

Popke Jans

1708

Pastorie Z.Dachten

Z. Drachten

10

Frans Everts

1718

.

Z. Drachten

10

Riemer Hidsers

1728

Pastorie Z. Drachten

Z. Drachten

10

Hedser Riemers

1738

.

Z. Drachten

10

Hedzer Riemers

1748

Pastorie Z. Drachten

Z. Drachten

10

Hedser Riemers

1758

.

Z. Drachten

10

Hidser Riemers

1768

.

Z. Drachten

10

Hidser Riemers

1778

.

Z. Drachten

10

Harmen Roels

1788

.

Z. Drachten

11

Jacob Hanses

1640

Sierdt Sjoerdts Jelckama

Z. Drachten

11

Rein Jelles

1698

Freerk en Rinse Jelckama erfgen.

Z. Drachten

11

Gijsbert Brongers

1708

.

Z. Drachten

11

Gijsbert Brongers wed.

1718

Engbert Michiels Meetsma, Wilt Binnes kinderen

Z. Drachten

11

Roel Jochums

1728

Michiel Engbert Meetsma, Popke Lourens

Z. Drachten

11

Roel Jochems wed.

1738

Michiel Engberts Meetsma erfgen. 1/3

Z. Drachten

11

Roel Jochems wed.

1748

Michiel Radinga, Popke Lourenses wed.

Z. Drachten

11

Roel Jochems wed.

1758

Michiel Radinga, Popke Lourenses erfgen.

Z. Drachten

11

Brandtje Jans

1768

Popke Lourenses erfgen.

Z. Drachten

11

Brandtje Jans

1778

Popke Lourenses erfgen.

Z. Drachten

11

Brandtje Jans

1788

Popke Lourens erfgen.

Z. Drachten

12

Roelof Jans

1640

.

Z. Drachten

12

Roel Alles

1698

.

Z. Drachten

12

Roelof Alles

1708

.

Z. Drachten

12

Roel Alles

1718

.

Z. Drachten

12

Roel Alles

1728

.

Z. Drachten

12

Poope Roels

1738

.

Z. Drachten

12

Roel Jochems wed.

1738

.

Z. Drachten

12

Douwe Bruyns

1748

.

Z. Drachten

12

Poope Oeges

1748

.

Z. Drachten

12

Pope Roels

1758

.

Z. Drachten

12

Pope Roels

1768

.

Z. Drachten

12

Pope Roels

1778

.

Z. Drachten

12

Roel Popes

1788

.

Z. Drachten

13

Sjouck, Uttie Hoekes wed.

1640

.

Z. Drachten

13

Rinse Heines

1698

Sybe Girbes

Z. Drachten

13

Gauke Uilkes

1708

.

Z. Drachten

13

Roelof Alles

1708

.

Z. Drachten

13

Gauke Uilkes

1718

.

Z. Drachten

13

Roeloff Alles

1718

.

Z. Drachten

13

Gauke Uilkes

1728

.

Z. Drachten

13

Roel Alles

1728

.

Z. Drachten

13

Poope Roels

1738

.

Z. Drachten

13

Taeede Jelles

1738

.

Z. Drachten

13

Poope Roels

1748

.

Z. Drachten

13

Taeede Jelles

1748

.

Z. Drachten

13

Pope Roels

1758

.

Z. Drachten

13

Taeede Jelles

1758

.

Z. Drachten

13

Pope Roels

1768

.

Z. Drachten

13

Sybren Wygers

1768

.

Z. Drachten

13

Poope Roels

1778

.

Z. Drachten

13

Sybren Wygers wed.

1778

.

Z. Drachten

13

Roel Popes

1788

.

Z. Drachten

13

Sybren Wygers wed.

1788

.

Z. Drachten

14

Hendrik Jans

1640

Gauke Liebbes, Binnert Haersma

Z. Drachten

14

Hendrik Hayes

1698

.

Z. Drachten

14

Gauke Uilkes

1708

.

Z. Drachten

14

Gauke Uilkes

1718

.

Z. Drachten

14

Gauke Uilkes

1728

.

Z. Drachten

14

Taeede Jelles

1738

.

Z. Drachten

14

Taeede Jelles

1748

.

Z. Drachten

14

Taeede Jelles

1758

.

Z. Drachten

14

Sybren Wygers

1768

.

Z. Drachten

14

Poope Roels

1778

.

Z. Drachten

14

Sybren Wygers wed.

1778

.

Z. Drachten

14

Sybren Wygers wed.

1788

.

Z. Drachten

15

Tjeble Jans

1640

Patroon Z. Drachten

Z. Drachten

15

Jacob Fookes

1698

.

Z. Drachten

15

Rinse Heynes

1708

.

Z. Drachten

15

Rinse Heynes

1718

.

Z. Drachten

15

Jarig Jans

1728

Patroon Z. Drachten

Z. Drachten

15

Jaringh Jans

1738

.

Z. Drachten

15

Jaringh Jans

1748

.

Z. Drachten

15

Minne Lammerts

1758

.

Z. Drachten

15

Jan Tjepkes

1768

.

Z. Drachten

15

Jan Tjepkes

1778

.

Z. Drachten

15

Hendrik Jans

1788

.

Z. Drachten

16

Alle Arps

1640

.

Z. Drachten

16

Alle Jans

1698

.

Z. Drachten

16

Bauckjen Jans

1708

.

Z. Drachten

16

Bauckjen Jans

1718

.

Z. Drachten

16

Baukjen Jans

1728

.

Z. Drachten

16

Baukjen Jans

1738

.

Z. Drachten

16

Cornelis Rinzes

1748

.

Z. Drachten

16

Cornelis Rinses

1758

.

Z. Drachten

16

Wilt Popkes

1768

.

Z. Drachten

16

Wilt Popkes

1778

.

Z. Drachten

16

Jeen Theunis

1788

.

Z. Drachten

17

Linse Jelles

1640

.

Z. Drachten

17

Sytze Wygers

1698

.

Z. Drachten

17

Sytse Wygers

1708

.

Z. Drachten

17

Sytse Wygers

1718

.

Z. Drachten

17

Sytse Wygers wed.

1728

.

Z. Drachten

17

Wyger Sytses

1738

.

Z. Drachten

17

Wyger Sytzes

1748

.

Z. Drachten

17

Wyger Sytses

1758

.

Z. Drachten

17

Lieuwe Franses

1768

.

Z. Drachten

17

Lieuwe Franses

1778

.

Z. Drachten

17

Lieuwe Franses

1788

.

Z. Drachten

18

niet in gebr.

1640

Saecke Hoeckes

Z. Drachten

18

Popke Jans

1698

Antje en Jan Reydts

Z. Drachten

18

Gauke Sweitses wed.

1708

Arp Wybes bijz.

Z. Drachten

18

Gauke Sweitses wed.

1718

Arp Wybes bijz.

Z. Drachten

18

Djurre Boyes

1728

Arp Wybes Reiding bijz.

Z. Drachten

18

Djurre Boyes wed.

1738

Arp Wybes Reiding bijz.

Z. Drachten

18

Djurre Boyes wed.

1748

Sytze Fokkes bijz. n.u.

Z. Drachten

18

Djurre Boyes wed.

1758

Sytse Fokkes bijz. n.u.

Z. Drachten

18

Djurre Boyes wed.

1768

Elisabeth Reiding wed. S. Lemstra

Z. Drachten

18

Boye Djurres

1778

Elisabeth Sytses Reiding wed S Lemstra

Z. Drachten

18

Boye Djurres

1788

Elisabeth Sytses Reiding wed S Lemstra

Z. Drachten

19

niet in gebr.

1640

Saecke Hoeckes dorpsrechter

Z. Drachten

19

Alle Symens

1698

Antje Reids, Sake Hidsers

Z. Drachten

19

Liebbe Cornelis

1708

Sytse Wygers e.a.

Z. Drachten

19

Liebbe Cornelis wed.

1718

Sytse Wygers e.a.

Z. Drachten

19

Sytse Sytses

1728

Sytse Wygers e.a.

Z. Drachten

19

Goytse Pieters

1738

Feyckjen Wybes erfgen.

Z. Drachten

19

Goytse Pyters

1748

Sytse Wygers kinderen

Z. Drachten

19

Goytse Pyters

1758

Sytse Wygers kinderen

Z. Drachten

19

Goytse Pyters

1768

diverse eig.

Z. Drachten

19

Sytse Goytses

1778

Wyger Sytses erfgen.

Z. Drachten

19

Frans Everts

1788

diverse eig.

Z. Drachten

19

Hinne Jeens

1788

Hinne Jeens, Lieuwe Franses, Sytse Liebbes

Z. Drachten

19

Lieuwe Franses

1788

Lieuwe Franses, Sytse Liebbes, Hinne Jeens

Z. Drachten

19

Sytse Liebbes

1788

Sytse Liebbes, Hinne Jeens, Lieuwe Franses

Z. Drachten

20

Sweitse Eelckes

1640

.

Z. Drachten

20

Wytse Tjebles

1698

.

Z. Drachten

20

Engbert Jans

1708

.

Z. Drachten

20

Rinse Jans

1718

.

Z. Drachten

20

Rinse Jans

1728

.

Z. Drachten

20

Rinse Jans

1738

.

Z. Drachten

20

Sjoerdt Rinzes

1748

.

Z. Drachten

20

Sjoerd Rinses

1758

.

Z. Drachten

20

Sjoerd Rinses

1768

.

Z. Drachten

20

Sjoerd Rinses

1778

.

Z. Drachten

20

Mindert Geeukes

1788

.

Z. Drachten

21

Gerben Wybes

1640

Gerben Wybes

Z. Drachten

21

Wilt Jelles

1698

Antje Reids

Z. Drachten

21

Wilt Jelles

1708

Gerbe Wybes

Z. Drachten

21

Wilt Jelles

1718

Gerbe Wybes

Z. Drachten

21

Jan Girbes

1728

Gerben Wybes kinderen

Z. Drachten

21

Jan Girbes

1738

Gerben Wybes kinderen

Z. Drachten

21

Jan Girbes wed.

1748

Girbe Wybes kinderen

Z. Drachten

21

Gauke Sytses

1758

Sytse Fokkes n.u.

Z. Drachten

21

Gauke Sytses

1768

Jan Wierda

Z. Drachten

21

Sjoerd Roels

1778

Jan Wierda

Z. Drachten

21

Jan Wybes

1788

Jan Wierda

Z. Drachten

22

Sybe Hinnes

1640

.

Z. Drachten

22

Saake Hidsers

1698

.

Z. Drachten

22

Saake Hidsers

1708

.

Z. Drachten

22

Saake Hidsers

1718

.

Z. Drachten

22

Saake Hidsers

1728

.

Z. Drachten

22

Binne Rinses

1738

.

Z. Drachten

22

Geuke Thysses

1748

.

Z. Drachten

22

Geuke Thysses

1758

.

Z. Drachten

22

Geuke Thysses

1768

.

Z. Drachten

22

Geuke Thysses

1778

.

Z. Drachten

22

Willem Jans

1788

.

Z. Drachten

23

Sybe Hinnes

1640

.

Z. Drachten

23

Saake Hidsers

1698

.

Z. Drachten

23

Saake Hidsers

1708

.

Z. Drachten

23

Saake Hidsers

1718

.

Z. Drachten

23

Saake Hidsers

1728

.

Z. Drachten

23

Binne Rinses

1738

.

Z. Drachten

23

Geuke Thysses

1748

.

Z. Drachten

23

Geuke Thysses

1758

.

Z. Drachten

23

Geuke Thysses

1768

.

Z. Drachten

23

Geuke Thysses

1778

.

Z. Drachten

23

Willem Jans

1788

.

Z. Drachten

24

Halbe Jelles

1640

.

Z. Drachten

24

Gauke Uilkes

1698

.

Z. Drachten

24

Willem Tjeerdts

1708

.

Z. Drachten

24

Cornelis Aedes

1718

.

Z. Drachten

24

Michiel Hendricx

1728

.

Z. Drachten

24

Michiel Hendriks

1738

.

Z. Drachten

24

Michiel Hendriks

1748

.

Z. Drachten

24

Michiel Hendriks

1758

.

Z. Drachten

24

Michiel Hendriks

1768

.

Z. Drachten

24

Jan Gosses

1778

.

Z. Drachten

24

Jan Gosses

1788

.

Z. Drachten

25

Crijn en Albert Jelles

1640

landschap Friesland, klooster-sate

Z. Drachten

25

Jan Bosscha dorpsrechter

1698

.

Z. Drachten

25

Jan Bosscha bijz.

1708

.

Z. Drachten

25

Jan Bosscha bijz.

1718

.

Z. Drachten

25

Syger Bockes

1728

.

Z. Drachten

25

Foocke Broers

1738

.

Z. Drachten

25

Eyt Tjeerds

1748

.

Z. Drachten

25

Eyt Tjeerds

1758

.

Z. Drachten

25

Wytse Eyts

1768

.

Z. Drachten

25

Hendrik Jans Wever

1778

.

Z. Drachten

25

Hendrik Jans Wever

1788

.

Z. Drachten

26

geen gebr.

1640

Sicke Jochums

Z. Drachten

26

Jan Gerbens

1698

Jan Bosscha dorpsrechter

Z. Drachten

26

Jan Gerbens

1708

Jan Bosscha bijz.

Z. Drachten

26

Jan Gerbens

1718

Jan Bosscha bijz.

Z. Drachten

26

Jan Gerbens

1728

Jan Bosscha bijz.

Z. Drachten

26

Jan Girbes

1738

Jan Geerts Bosscha bijz.

Z. Drachten

26

Jan Girbes wed.

1748

Jan Geerts Bosscha

Z. Drachten

26

Aan Jans

1758

Ds. Bosscha

Z. Drachten

26

Aan Jans

1768

Ds. Bosscha

Z. Drachten

26

Aan Jans

1778

Ds. Bosscha

Z. Drachten

26

Aan Jan Gurbes

1788

diverse eig.

Z. Drachten

27

Yetske Goyties

1640

Yetske Goyties

Z. Drachten

27

Anne Wytzes

1698

Jan Bosscha dorpsrechter

Z. Drachten

27

Anne Wytses

1708

Jan Bosscha bijzitter

Z. Drachten

27

Feitse Hanses

1718

Jan Bosscha bijz.

Z. Drachten

27

Bartel Popkes

1728

Jan Bosscha bijzitter

Z. Drachten

27

Jan Girbes

1738

Jan Geerts Bosscha bijz.

Z. Drachten

27

Jan Girbes kinderen

1748

Jan Geerts Bosscha

Z. Drachten

27

Aan Jans

1758

Ds. Bosscha

Z. Drachten

27

Aan Jans

1768

Ds. Bosscha

Z. Drachten

27

Aan Jans

1778

Ds. Bosscha

Z. Drachten

27

Aan Jan Gurbes

1788

diverse eig.

Z. Drachten

28

Lense Wygers

1640

Burgmr. Hendrik Marsum

Z. Drachten

28

Jan Wilts

1698

.

Z. Drachten

28

Lieuwe Jans

1708

.

Z. Drachten

28

Cornelis Heynes

1718

Cornelis Heynes

Z. Drachten

28

Cornelis Heynses

1728

Cornelis Heynses

Z. Drachten

28

Geuke Thijsses

1738

Hedser Cornelis, Roel Douwes

Z. Drachten

28

Lammert Djurres

1748

Hidser Cornelis, Roel Douwes

Z. Drachten

28

Lammert Djurres

1758

Hidser Cornelis, Roel Douwes

Z. Drachten

28

Lammert Djurres

1768

diverse eig.

Z. Drachten

28

Lammert Djurres

1778

erfgen. Hidser Cornelis

Z. Drachten

28

Lammert Djurres wed.

1788

o.a. Tjitske Roels wed Lammert Djurres

Z. Drachten

29

Lieppe Sythies

1640

Lieppe Sythies

Z. Drachten

29

Pieter Clases

1698

Lourens Minnerts n.u.

Z. Drachten

29

Haeble Minses

1708

Lourens Minnerts

Z. Drachten

29

Taeke Cornelis

1718

Lourens Minnerts n.u.

Z. Drachten

29

Cornelis Wygers

1728

Arp Wybes Reiding, Sytse Fokes

Z. Drachten

29

Cornelis Wygers

1738

Arp Wybes Reiding, Sytse Fockes

Z. Drachten

29

Saake Jans

1748

Sytse Fockes bijz.

Z. Drachten

29

Saake Jans

1758

Sytse Fokkes bijz.

Z. Drachten

29

Saake Jans

1768

Aafke Sytses Reiding wed Ds Hillenius

Z. Drachten

29

Saake Jans

1778

Ds. Luppo Udema n.u.

Z. Drachten

29

Sake Jans zoon
met name Sytse Sakes

1788

Fokke Sytses en Elisabeth Sytses Reiding wed.S Lemstra

Z. Drachten

29

Sytse Sakes zv Sake Jans

1788

Fokke Sytses en Elisabeth Sytses Reiding wed. S Lemstra

Z. Drachten

30

Hendrick Dircks

1640

Hendrick Dircks

Z. Drachten

30

Foke Gjalts

1698

diverse eig.

Z. Drachten

30

Allert Cornelis

1708

.

Z. Drachten

30

Allert Cornelis

1718

Linse Theunis

Z. Drachten

30

Allert Cornelis

1728

.

Z. Drachten

30

Allert Cornelis kinderen

1738

.

Z. Drachten

30

Ruyrdt Ruyrdts

1748

.

Z. Drachten

30

Ruurd Ruurds

1758

.

Z. Drachten

30

Minse Haebles

1768

.

Z. Drachten

30

Minse Haebles

1778

.

Z. Drachten

30

Minse Haebles

1788

.

Z. Drachten

30

Wybe Jans

1788

.

Z. Drachten

31

Lense Jans

1640

Jan Lenses

Z. Drachten

31

Hendrick Diemers

1698

.

Z. Drachten

31

Fedde Goytses

1708

.

Z. Drachten

31

Haeble Minses

1718

.

Z. Drachten

31

Haeble Minses

1728

.

Z. Drachten

31

Haeble Minses

1738

.

Z. Drachten

31

Haeble Minses

1748

.

Z. Drachten

31

Haeble Minses

1758

.

Z. Drachten

31

Minse Haebles

1768

.

Z. Drachten

31

Minse Haebles

1778

.

Z. Drachten

31

Minse Haebles

1788

.

Z. Drachten

31

Wybe Jans

1788

.

Z. Drachten

32

Jan Jans

1640

Jan Jans

Z. Drachten

32

Bruyn Oedses

1698

.

Z. Drachten

32

Fedde Goytses

1708

.

Z. Drachten

32

Haeble Minses

1718

.

Z. Drachten

32

Haeble Minses

1728

.

Z. Drachten

32

Haeble Minses

1738

.

Z. Drachten

32

Haeble Minses

1748

.

Z. Drachten

32

Haeble Minses

1758

.

Z. Drachten

32

Minse Haebles

1768

.

Z. Drachten

32

Minse Haebles

1778

.

Z. Drachten

32

Minse Haebles

1788

.

Z. Drachten

32

Wybe Jans

1788

.

Z. Drachten

33

Tjallingh Cornelis

1640

.

Z. Drachten

33

Bruyn Oedses

1708

.

Z. Drachten

33

Bruin Oedses

1718

.

Z. Drachten

33

Douwe Bruyns

1728

.

Z. Drachten

33

Douwe Bruyns

1738

.

Z. Drachten

33

Douwe Bruyns

1748

.

Z. Drachten

33

Douwe Bruyns

1758

.

Z. Drachten

33

Anne Douwes

1768

.

Z. Drachten

33

Anne Douwes

1778

.

Z. Drachten

33

Anne Douwes

1788

.

Z. Drachten

33

Roel Popes

1788

.

Z. Drachten

34

niet in gebr.

1640

Ruurdt Ruurdts

Z. Drachten

34

Geucke Feddricx

1698

.

Z. Drachten

34

Michiel Andries

1708

.

Z. Drachten

34

Lieuwe Wytses

1718

.

Z. Drachten

34

Alle Tjebles

1728

.

Z. Drachten

34

Alle Tjebles

1738

.

Z. Drachten

34

Alle Tjebles

1748

.

Z. Drachten

34

Alle Tjebles

1758

.

Z. Drachten

34

Bodse Beens

1768

.

Z. Drachten

34

Wybren Harmens

1778

.

Z. Drachten

34

Anne Douwes

1788

.

Klaas J. Bekkema januari 2003

 

 

Start