Gemeentewapen Smallingerland

 

 

Op deze website vindt u het resultaat van historisch onderzoek naar de geschiedenis van de Friese gemeente Smallingerland. In een aantal onderdelen wordt dit behandeld.
Deze onderdelen worden aangevuld met nieuwe onderwerpen of verbeterd en het is wellicht de moeite waard om deze website dan ook regelmatig te gaan bezoeken.

Onder "Streekgeschiedenis" vindt u onderwerpen die met de geschiedenis van Smallingerland te maken hebben. Hoe is de ondergrond ontstaan en in welke periode is dat gebeurd? Dat wordt uiteen gezet in de geologische opbouw van Smallingerland. Alsmede de vroegste (archeologische) geschiedenis tot ca 1500 n. Chr.. Beide onderwerpen zijn uitgebreid behandeld in de geschiedenis boeken van Rottevalle (1985 en 2010) en Oudega (Sm.) (1990).

Een aantal registers uit de 16de t/m 18de eeuw en de stemdragende boerderijen uit de 17de en 18de eeuw worden hier beschreven. Zij kunnen genealogen helpen bij hun onderzoek in deze gemeente. Bij dit onderdeel gaan we dieper in de geschiedenis van de dorpen, momenteel zijn dat er 14 met hun eigen dorpswapen en -vlag. Vroeger bestond de gemeente uit 7 dorpen.

In de 20ste eeuw zijn bijna alle dorpsgrenzen van weleer grondig veranderd.  Er wordt aandacht besteed aan de latere geschiedenis van na 1500 n. Chr. , veel hiervan vindt u terug bij de dorpen.

Bij het onderwerp van de streekgeschiedenis behoren ook een aantal belangrijke opgravingen die in de 20ste eeuw in Smallingerland hebben plaatsgevonden. Een steentijd opgraving bij Egbertsgaasten, een bronstijd opgraving bij Drachtster Compagnie en een drietal onderzoeken van middeleeuwse kerken, die nu niet meer bestaan. Bij die van Smalle Ee heeft in de middeleeuwen ook een klooster gestaan.

Mijn eigen bibliograftie is opgenomen op deze website. Zodat u een indruk krijgt in welke boeken, weekbladen e.d. artikelen van mijn hand zijn geschreven.

Onder "Bearn Lap" wordt aandacht besteed aan de 18de eeuwse kroniekschrijver Bernardus Fabricius. Deze artikelen  zijn al eerder in de 80-er en 90-er jaren van de vorige eeuw in een aantal afleveringen geplaatst in het lokale weekblad Drachtster Courant. Gegevens uit zijn kroniek konden elders op deze site ook worden gebruikt.

Onder "Genealogie"  staan een aantal kwartierstaten van "bekende" Smallingerlanders.

Onder "Fotopagina" worden foto's van kerken, monumenten en het landschap getoond.  De volgorde is alfabetisch gerangschikt, (dezelfde als bij de geschiedenis van de dorpen).

Ik wens u veel kijk plezier.  Mocht u meer informatie over een onderdeel willen weten en dat is nog niet genoemd op deze site, dan mag u natuurlijk een e-mail naar mij toesturen.


Let op: het adres van deze website is veranderd: https://wwww.pergo-et-perago.nl 

Bij bronvermelding  altijd dit adres gebruiken.


Klaas J. Bekkema


Disclaimer:

Deze website is gemaakt door Klaas J. Bekkema. Niets van deze website mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming daarvoor is gegeven door de samensteller. Schriftelijke toestemming kunt u opvragen door middel van een e-mail te sturen . Na toestemming bij elke vorm van publikatie altijd de bron vermelden.
De gegevens mogen nimmer voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Dizze webside is makke troch Klaas J. Bekkema. Neat fan dizze webside mei op hokker wize dan ek fermeardere wurde en/of iepenbier makke wurde troch middel fan druk, fotokopy, mikrofilm, elektronysk of op hokker oare wize ek, sûnder foarôfgeande skriflike tastimming dêrfoar jûn is troch de gearstaller. Skriftlike tastimming kin jo opfreegje troch middel fan in e-meel te stjoeren. Nei tastimming by eltse foarm fan publikaasje altiten de boarne fermelde. De gegevens meie nea foar kommersjele doelen brûkt wurde.

This website is prepared by Klaas J. Bekkema. All rights reserved. No part of this website may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm, electronically or any other means, without prior written permission from the compiler. A written permission can only be obtained by sending an e-mail. After permission for each form of publication, the source always has to be mentioned. The data may never be used for commercial purposes.

Diese Website ist hergestellt worden von Klaas J. Bekkema. Nichts aus dieser Website darf auf welche Weise dann auch öffentlich gemacht werden, durch Druck, Fotokopie, Mikrofilm, elektronisch oder auf welche andere Weise, ohne vorhergehende schriftliche Erlaubnis vom Verfasser. Eine schriftliche Erlaubnis können Sie allein bekommen durch ein E-Mail zu senden .Nach Erlaubnis muss für jeder Art immer die Quelle erwähnt werden. Die Daten dürfen nie für kommerzielle Zwecke genutzt werden.On this website you will find the results of historical research on the local history of Smallingerland, one of the municipalities in the province of Friesland in the Netherlands. Under "genealogie" you will find pedigrees of well known people from Smallingerland. The data are only available in DUTCH.

Klaas J. Bekkema

Begonnen: 16 november 2001.

Bijgewerkt:  26 mei 2021.

Start