Start

 

 

 

 

 

Bibliografie van Klaas Bekkema. (eigen werk, artikelen geschreven).

 

Dit overzicht is samengesteld door Klaas J. Bekkema; bij elke vorm van publikatie, altijd de bron vermelden;

dit kan alleen als de auteur daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven

en de gegevens mogen nimmer voor commerciële doeleinden worden gebruikt!

 

Bibliografie van Klaas Bekkema. (eigen werk, artikelen geschreven).

 

Per rubriek zijn de belangrijkste geordend; vanaf 1971 – heden 155 artikelen e.d. geschreven in boeken, dagbladen en klubbladen.

 

De jaartallen verwijzen naar de totale volgorde in de publikatie lijst, die is in te zien bij Tresoar.

 

Algemeen:

 

1.       2003-4 Ingezonden brief over mijn beide katten Cheetah & Panther, met foto’s:

         In: Siok. Rasclub in Felikat voor Siamezen/Oosters Korthaar/Balinezen/Javanezen.

         Jaargang 24, Nummer 3 – 2003, blz. 25. (23-12-2003)

 

Foto Cheetah en Panther

 

Onze katten Panther (Cypers) en Cheetah (Siamees),

Panther 1 mrt 1997 - 9 apr. 2014;

Cheetah 10 juli 1997 - 18 aug. 2014.

Wij missen hen en zij zullen altijd in onze herinnering blijven.

 

Genealogie:

 

2.       1988-19 Kertiersteat fan André Zwart - In: Genealogysk Jierboekje 1988 - blz. 15-63 - samengesteld met Jaap Heeringa, Melle Koopmans en Reid van der Leij

 

3.       1989-13 Genealogysk Wurkferbân 1946 - 1986  -- Oersjoch fan it wurk fan it Genealogysk Wurkferbân oer it tiidrek 1946 oant en mei 1986 -- Fryske Akademy – Ljouwert 1989 -- samengesteld met Auke de Vries - jubileumboek – (9-9-1989)

 

4.       1993-1 De "Groninger" voorouders van Klaas Bekkema. Speciaal gemaakt voor het Groninger Rijksarchief. Zie hun nr. G572. (26-8-1993)

 

5.       1996-1 Frysk kertiersteatenboek. Uitgave van De Fryske Akademy, Genealogysk Wurkferbân, Ljouwert. (nr. 813). Onder redaktie van M. Koopmans, A. Koornstra en R. v.d. Leij. (26-2-1996) Hierin heb ik 10 kwartierstaten, met aanvullingen daarop, gepubliceerd. Te weten de volgende kwartierstaten:

         - Van Blom-Kuiper(s), i.s.m. Carl E. Kuipers.

         - De Boer-Harmsma

         - Bron-Van den Berg

         - Duursma-Veenstra

         - Jager-Van Essen

         - Van der Lei-Van der Vliet

         - Van der Meer-Brandsma

         - Van der Ploeg-Mulder

         - Pool-De Vries

         - Van der Vee-Wouda

 

6.       1996-2 Kwartierstaat Wytze Jelles Holwerda. (Deel 1). In: De Sneuper. Orgaan van de vereniging van archiefonderzoekers in Dokkum. Tiende Jaargang nr. 3. September 1996, nummer 38. Dit is de eerste publikatie in een lange reeks in dit verenigingsblad. (21-9-1996)

 

7.       1996-3 Families uit Rottevalle en Oudega (Sm.) De genealogische gegevens uit de dorpsgeschiedenisboeken van Rottevalle en Oudega gekopieerd en iets vergroot. In een bundel samengevat, met een korte inleiding. Staat op de leeszaal van het Ryksargyf  (Tresoar)te Leeuwarden, onder nr. 1056. (26-9-1996)

 

8.       1997-1 Kwartierstaat Wytze Jelles Holwerda (2).

         In: De Sneuper. Elfde Jaargang nr. 1. Maart 1997, nummer 40. (29-3-1997)

 

9.       1997-3 Genealogie Holwerda. (Deel 1).

         In: De Sneuper. Elfde Jaargang nr. 3. September 1997, nummer 43. (30-9-1997)

 

10.     1998-1 Genealogie Holwerda. (Deel 2).

         In: De Sneuper. Twaalfde Jaargang nr. 1. Maart 1998, nummer 45. (28-3-1998)

 

11.     1998-3 Genealogie Holwerda. (Deel 3).

         In: De Sneuper. Twaalfde Jaargang nr. 3. September 1998, nummer 47. (6-10-1998)

 

12.     1998-4 Genealogie Holwerda. (Deel 3; 2de deel).

         In: De Sneuper. Twaalfde Jaargang nr. 4. December 1998, nummer 48. (30-12-1998)

 

13.     1999 Genealogie Holwerda. (Deel 4; deel 1; genealogieën van Idse Tjeerdts en Bontekoe).  In: De Sneuper. Dertiende Jaargang nr. 4. December 1999, nummer 53.

          (24-12-1999)

 

14.     2000-1 Genealogie Holwerda  (Deel 4; deel 2;  genealogieën van Syds Ubles en Obbe Bauckes) In: De Sneuper. Veertiende Jaargang nr. 1. Maart 2000, nummer 54. (25-3-2000)

 

15.     2000-3 Kwartierstaat Sake Ferwerda (1). In: De Sneuper. Veertiende Jaargang nr. 3.

September 2000, nummer 56. (30-9-2000) In vier afl. wordt de kwartierstaat (grootouders) van Sake Ferwerda in een aantal generaties gepubliceerd.

 

16.     2001-1a Kwartierstaat Hiltje Wiersma (2). In: De Sneuper. Vijftiende Jaargang nr. 1.

         Maart 2001, nummer 58. (31-3-2001)

 

17.     2001-1b Kwartierstaat Marten van der Ploeg (3). In: De Sneuper. Vijftiende Jaargang nr. 1. Maart 2001, nummer 58. (31-3-2001) Dus tweemaal in dezelfde Sneuper.

 

18.     2001-2 Groninger kwartierstatenboek, dl 2; Groningen 2001; Hierin kwartierstaat van overgrootvader Jan Gjaltes Gjaltema gepubliceerd, onder nr. 98. (14-6-2001)

 

19.     2001-3 Kwartierstaat Petra Laurentien Brinkhorst, (Friese kwartieren).

         Samengesteld door Klaas J. Bekkema en Arie Jan Stasse - In: Gens Nostra - Jg. 56,

         nr. 6, - juni 2001; blz. 396 & 397 (23-6-2001)

 

20.     2001-4 Kwartierstaat Tjitske Leegstra (4). In: De Sneuper. Vijftiende Jaargang nr. 2. Juni 2001, nummer 59. (30-6-2001)

 

21.     2002-1a Kwartierstaat Kornelis Montes Post. In: De Sneuper. Zestiende Jaargang nr. 1.

         Maart 2002, nummer 62. (30-3-2002)

 

22.     2002-1b Kwartierstaat Aafke Sapes van der Zee. In: De Sneuper. Zestiende Jaargang nr. 1. Maart 2002, nummer 62. (30-3-2002) (Dus in dezelfde Sneuper gepubliceerd!)

 

23.     2003-1 Genealogie Ferwerda (Hette Gerrits) (ten onrechte staat er boven Kwartierstaat Ferwerda!). In: De Sneuper. Zeventiende Jaargang nr. 1. Maart 2003, nummer 66. (27-3-2003)

 

24.     2003-2 Kwartierstaat Taeke Klimstra. In: De Sneuper. Zeventiende Jaargang nr. 3. September 2003, nummer 68. (25-9-2003)

 

25.     2004-1 Kwartierstaat Aafke Smits. In: De Sneuper. Achttiende Jaargang nr. 2. Juni 2004, nummer 71. (2-7-2004)

 

Kwartierstaat Klaas Bekkema:

 

26.     1979-1 Famylje-wapen BEKKEMA en GROENEWOUD. In: Genealogysk Jierboekje 1978 fan de Fryske Akademy  Ljouwert 1979, blz. 43/44  (16-6-1979)

 


familiewapen Bekkema

 

ALGEMEEN FAMILIEWAPEN BEKKEMA.

Omschrijving van het familiewapen Bekkema:

 

BEKKEMA: Yn goud in swarte skjirre yn é foarm fan in skean krús, beselskippe fan boppen fan in griene klaver en fan űnderen fan in reade skulp.

In sulveren traaljehelm, fuorre fan read.

Wrong en dekkleden swart en goud.

Helmteken: in swart útkommend hynder.

 

Ynstjoerder: de hear K.J. Bekkema te Drachten.

Untwerp: De Fryske Rie foar Heraldyk 1977 (Jelle C. Terluin).

 

De famylje komt út Eastfryslân en hjitte by âlds Becker. Jacob Peters, berne Leer 1732 (= 1736 Norden), skjirresliper, soan fan Peter Jacobs, sette him yn 1761 te Surhústerfean nei wenjen en naam yn 1811 de namme Bekkema oan. Syn soan wie hynstedokter, lettere generaasjes boere-arbeider en de heit fan de ynstjoerder kalkbrânner. De lęstneamde ferfear nei Drachten.

De haadkleuren goud en swart binne űntliend oan it wapen fan Eastfryslân, it read oan de tsjerke yn it wapen fan Achtkarspelen en it grien oan 'e beammen yn dat fan Smellingerlân. Op de fjouwer hjirboppe neamde beroppen tsjutte de skjirre, it helmteken, de klaver en de skulp.

 

Geregistreerd in: Genealogyske Jierboekje 1978, blz. 43.


familiewapen Bekkema 2

 

ALGEMEEN FAMILIEWAPEN BEKKEMA; MET SPREUK.

 

Omschrijving van het familiewapen Bekkema:

 

In goud een zwarte geopende schaar in schuinkruis, van boven vergezeld van een groene klaver en van onderen van een rode schelp.

Helmteken: een zwart uitkomend paard.

Helmkleed en wrong: zwart, gevoerd van geel.

Spreuk: PERGO ET PERAGO (ik ga voort en zet door) in zwarte kapitalen op een geel lint.

 

Getekend: P. Bultsma.

 

Opgenomen in: Noord-Nederlandse Heraldiek. Familiewapens Drenthe, Friesland, Groningen. Stubeg-Hoogezand (1987), blz. 37.


familiewapen Groenewoud

 

ALGEMEEN FAMILIEWAPEN GROENEWOUD VOOR DE NAZATEN VAN JAKOB KORNELIS (1744-1808).

 

Omschrijving familiewapen Groenewoud:

 

GROENEWOUD: Trochsnien: I. yn sulver op in griene grűn trije beammen fan itselde, de kroan fan de middelste oer dy fan de beide oare hinnegeande; II. yn goud trije swarte turven, 2 en 1.

In sulveren traaljehelm, fuorre fan read.

Wrong en dekkleden grien en sulver.

Helmteken: in reade fisk.

 

Ynstjoerder: de hear K.J. Bekkema te Drachten.

Untwerp: Fryske Rie foar Heraldyk 1978 (Jelle C. Terluin).

 

De famylje begjint mei Sytse Oenes, boer te Rottefalle 1640. Syn oerpakesizzer wie feanbaas yn 'e Noarder Drachten en dy syn soan Jacob Kornelis sette him nei wenjen yn de buorren Groenewoud (Grienewâld) űnder Eastermarder Wytfean. Hy ferstoar yn 1808 en syn widdo Antje Renses naam nei dit plakje de namme Groenewoud oan. Harren oeroerpakesizzer wie houtkapper en fisker en de pake fan memmekant fan de ynstjoerder. It wapen jildt foar de neiteam fan Jacob Kornelis.

De boppehelte is sprekkend en ferwiist nei de houtkapperij en it wapen fan Smellingerlân; it read dat dęryn foarkomt, fine wy werom yn it helmteken, dat teffens op de fiskerij tsjut. De űnderste helte slacht op it berop fan feanbaas en komt (mei feroare kleuren) oerien mei it Drachtster wapen.

 

Geregistreerd in: Genealogysk Jierboekje 1978, blz. 44.


 

27.     1979-2 Kwartierstaat van Klaes J. Bekkema. In: zie 26 - blz. 52-85.

         Zie ook gen. nr. 323, studiezaal Ryksargyf - Leeuwarden.

 

28.     1982-4 Oanfollingen en ferbetteringen oer de kertiersteat fan Klaes J. Bekkema.

         Genealogie 673 Ryksargyf Fryslân - Ljouwert. (15-7-1982).

 

29.     1984-2 Twadde oanfolling op de kertiersteat fan Klaes J. Bekkema. Genealogie 673 Ryksargyf Fryslân - Ljouwert; (26-4-1984).

 

30.     1985-2 Famylje-flagge BEKKEMA. In: Genealogysk Jierboekje 1984 - blz. 127

 


wimpel Bekkemavlag Bekkema

 

WIMPEL EN VLAG VOOR DE FAMILIE BEKKEMA.

Omschrijving van de familievlag Bekkema en de Bekkema wimpel:

 

BEKKEMA: (sj. Genealogysk Jierboekje 1978, s. 43). Oan it wapen wurdt tafoege de wapenspreuk, útfierd yn swarte kapitalen op in gouden lint: PERGO ET PERAGO, (Ik gean troch en folbring!).

 

Famyljeflagge Bekkema: fjouwerkant, giel mei in swarte skjirre, fan boppen beselskippe fan in griene klaver en fan űnderen fan in reade Sint Jakobskulp, en in blauwe seam. Yn dy blauwe seam, yn é hystop, yn 'e flechttop en yn 'e midden fan é űnderkant in giele spoar yn de foarm fan in seispuntige trochboarre stjer.

 

Famyljewimpel Bekkema: giel en swart, mei yn 'e hys in skjirre fan it iene yn it oare.

 

De spoaren binne űntliend oan it stędswapen fan Norden (East-Fryslân). Dat plak moat yn it oanhelle Jierboekje lęzen wurde ynstee fan Leer as berteplak fan Jacob Peters (Bekkema). De ferklearing fan de oare figueren is dęr te finen.

Untwerp fan de ynstjoerder.

Tekening: P. Bultsma.

Ynstjoerder: de hear K.J. Bekkema te Drachten.

 

Geregistreerd in: Genealogysk Jierboekje 1984, blz. 127.


 

31.     1986-7 Foar- en neiteam fan Heyn Botes. In: Genealogysk Jierboekje 1986 - blz. 35-44

 

32.     1995-2 Familieboek Bekkema. Genealogie Bekkema, samengesteld door Klaas en Harm Bekkema. Gedrukt bij Drukkerij MARWO, Opende. (20-10-1995). Zie ook gen. nr. 1044 Ryksargyf - Leeuwarden.

 

33.     2001-6 Eigen Home Page ontworpen en gereed gemaakt voor Internet. Hulp gehad van Geert Zijlstra. De homepage is later veranderd in een website . Ruim een jaar later een tweede website gemaakt. (16-11-2001)

         Begonnen met het ontwerpen:     vrijdag 16 november 2001

         Home Page op internet gezet:     donderdag 22 november 2001

         Website op internet gezet:          donderdag 17 januari 2002

         Nieuwe Home Page ontworpen:   dinsdag 31 april  2013

         Op internet gezet:                       donderdag 2 mei 2013

 

34.     2011 Registratie van de persoonlijke wapens van Klaas Bekkema en Florita Nemenzo in Genealogysk Jierboek 2011, resp. op de blz. 324 en 328. Ontwerp van mijn wapen was al in 1983 door mij ontworpen, is in dec 2010 aangepast en getekend door Jelle Terluin. Jelle had ook de familiewapens Bekkema en Groenewoud in 1977 getekend. Het wapen van Florita is een ontwerp en getekend door Jelle. GJB 2011 verscheen op 3-12-2011.

 


persoonlijk wapen Klaas Bekkema

 

PERSOONLIJK WAPEN KLAAS BEKKEMA; ALLEEN DOOR HEM TE GEBRUIKEN!

 

Omschrijving van het persoonlijke wapen van Klaas J. Bekkema:

 

Bekkema, Klaas Jelles

Yn blau in iepen skjirre mei de punten omheech, boppe en űnder beselskippe fan in spoarręd, alles fan goud.

Helmkleed en wrong: Blau fuorre fan giel.

Helmteken: in útkommend swart hynder.

Devys: PERGO ET PERAGO, yn swarte Romeinske kapitalen op in giel lint.

 

In blauw een geopende schaar met de punten omhoog, boven en beneden vergezeld van een spoorrad, alles van goud.

Helmkleed en wrong: blauw gevoerd van geel.

Helmteken: een uitkomend zwart paard.

Devies: PERGO ET PERAGO, in zwarte Romeinse kapitalen op een geel lint.

 

Dit is it persoanlike wapen fan Klaas Jelles Bekkema, berne 24 septimber 1950 te Drachten, soan fan Jelle Bekkema en Pietje Groenewoud (sjoch kertiersteat Klaes Bekkema yn GJ 1978, side 52 e.f.).

 

Untwerp: K.J. Bekkema (1983), oanpast en tekene: Jelle C. Terluin. It wapen is basearre op it famyljewapen Bekkema, sa as dat registrearre is yn it GJ 1978, side 43. En op it stędswapen fan Norden (East-Fryslân), dęr't de famylje fan âlds weikomt.

Ynstjoerder: K.J. Bekkema te Drachten.

 

Geregistreerd in: Genealogysk Jierboek 2011, blz. 324.


persoonlijk wapen Florita Damalerio Nemenzo

 

PERSOONLIJK WAPEN FLORITA DAMALERIO NEMENZO; ALLEEN DOOR HAAR TE GEBRUIKEN.

 

Omschrijving van het persoonlijke wapen van Florita Damalerio Nemenzo:

 

Nemenzo, Florita Damalerio

Yn blau in gouden trijeberch mei spitse toppen, dęr't de middelste fan heger is, de berchtopen boppe beselskippe fan twa blommen fan de Sampaguita (in soarte fan Arabyske Jasmyn en de nasjonale blom fan de Filippijnen) fan sulver; in wulve, reade skyldfoet, dęr't út oprize twa nei bűten ta bűgde griene rysieren, elts mei twa blęden.

De bergen en kleuren binne űntliend oan it provinsje-wapen fan Bukidnon (Filippijnen).

 

In blauw een gouden drieberg met spitse toppen, waarvan de middelste hoger is, de bergtoppen boven vergezeld van twee bloemen van de Sampaguita (soort Arabische Jasmijn en de nationale bloem van de Filippijnen) van zilver; een gewelfde rode schildvoet, waaruit twee naar buiten gebogen groene rijstaren oprijzen, elk met twee bladeren.

De bergen en kleuren zijn ontleend aan het provincie-wapen van Bukidnon (Filippijnen).

 

Dit is it persoanlike wapen fan Florita Bekkema-Nemenzo, berne 22 jannewaris 1963 te Pinamaloy (Maramag-Bukidnon) Filippijnen, dochter fan Salvador Sua Nemenzo en Remedios Ayuno Damalerio.

 

Untwerp: Jelle C. Terluin.

Ynstjoerder: F.D. Bekkema-Nemenenzo te Drachten.

 

Geregistreerd in: Genealogysdk Jierboek 2011, blz. 328.heraut Klaas 1

Eerst dit wapen gebruikt, met het algemene Bekkema wapen.heraut Klaas 2

Later dit wapen gebruikt als heraut, met het persoonlijk wapen..

Beide kunnen door mij persoonlijk worden gebruikt.

 

HERAUTENWAPEN KLAAS BEKKEMA, ALLEEN DOOR HEM PERSOONLIJK TE GEBRUIKEN ALS HERAUT VAN DE SANWALDEN.

 

Dit zijn de persoonlijke herauten-wapen van Klaas J. Bekkema, verleend op 10 september 2010 door de Fryske Rie foar Heraldyk. Bekkema is sinds april 2009 lid van de Rie.

Getekend door Jelle C. Terluin en Sipke Hoekstra.


 

Korfbal:

 

35.     1981 It skjinmeitsjen fan bekers en medaljes. In: De Kampslach, klubblad van S.C Boornbergum '80 .13e Jg no 4  april 1981  blz. 22/23 (25-4-1981)

 

36.     1982-1 It skjinmeitsjen fan bekers en medaljes. In: TFS-Nieuws, klubblad van KV en VV TFS te Drachtster Compagnie  15e Jg no 6  blz. 12/13

 

37.     1984-3 Verslag van de Voorjaars Algemene Vergadering van het KNKV op 12 mei 1984 te Utrecht. In: De Korfballade van het KNKV - afd.  Friesland. 14e Jg no 3; (23-8-  1984)

 

38.     1986-5 40 jier TFS -- Troch Freonskip Sterk -- (40 jr. jub. Kv TFS -- TFS –  Drachtster Compagnie - 1986) - samengesteld door Klaes J. Bekkema en Henk de Vries   (29-10-1986)

 

39.     1987-4 Wikseling fan de wacht. Aankondiging en kennismaking als voorzitter van de korfbalklub Węz Hândich te Rottevalle. In: De Nijtsje Koer - klubblad van Węz Hândich          - 23e Jg nr 255 - blz. 3/4 - april 1987

 

40.     1987-7 Foarwurd searje-dei Węz Hândich - Rottevalle -- 4-7-1987 -- In: program­ma-blad van de korfbalserie - blz. 1

 

41.     1987-8 Ferslach searje-dei 4-7-1987. In: De Nijtsje Koer - 24 Jg no 258 - juni/aug. 1987 - blz. 6-8

 

42.     1988-5 Foarwurd searje-dei Węz Hândich - Rottevalle - 25-6-1988 - In: program­ma-blad van de korfbal-serie - blz. 1

 

43.     1988-6 Ferslach searje-dei 25-6-1988 - In: De Nijtsje Koer - 25e Jg no 268 – juni 1988 - blz. 4-6

 

44.     1988-21 1963 -- 1988  25 jierrich jubileum fan De Nijtsje Koer - Klubblęd fan Węz Hândich - Rottefalle - december 1988 - samenge­steld met Ljibbe Veenstra, Hans de Meer en Sjoukje de Vries-Van der Meer

 

45.     1989-16 Verslag afgevaardigers naar de Voorjaars Algemene Verga­de­ring te Utrecht van de KNKV op 20-5-1989 - In: De Korfballade van de KNKV - afd. Friesland - 19e Jg nr 4 - blz. 41 – (23-9-1989 )

 

Verslaggeving:

 

46.     1983-1 Jierferslach Argéologysk Wurkferbân 1983. In: Ut de Smidte fan de Fryske Akademy - 17e Jg - no 3 - sept. 1983 - blz. 13

 

47.     1983-2 Jierferslach Genealogysk Wurkferbân 1982/83. In: zie 5c - blz.  15/16

 

48.     1984-1 Jierferslach Genealogysk Wurkferbân 1982/83. In: Genealogysk Jierboekje 1983 - blz. 3/4 (14-4-1984)

 

49.     1984-5 Jierferslach Argéologysk Wurkferbân 1983/84. In: Ut de Smidte fan de Fryske Akademy - 18e Jg no 3 - sept. 1984 - blz. 14

 

50.     1984-6 Jierferslach Genealogysk Wurkferbân 1983/84. In: zie 5f -blz. 16

 

51.     1985-1 Jierferslach Genealogysk Wurkferbân 1983/84. In: Genealo­gysk Jierboekje 1984 -blz. 3/4  (19-1-1985)

 

52.     1985-4 Jierferslach Argéologysk Wurkferbân 1984/85. In: Ut de Smidte fan de Fryske Akademy - 19e Jg no 3 - sept. 1985 - blz. 14

 

53.     1985-5 Jierferslach Genealogysk Wurkferbân 1984/85. In: zie 5i - blz. 16

 

54.     1985-7 Jierferslach Genealogysk Wurkferbân 1984/85. In: Genealo­gysk Jierboekje 1985 - blz. 3/4; (14-12-1985)

 

55.     1986-3 Jierferslach Argéologysk Wurkferbân 1985/86. In: Ut de Smidte fan de Fryske Akademy - 20e Jg no 3 - sept. 1986 - blz. 17

 

56.     1986-4 Jierferslach Genealogysk Wurkferbân 1985/86. In: zie 5l - blz. 18/19

 

57.     1986-6 Jierferslach Genealogysk Wurkferbân 1985/86. In: Genealogysk Jierboekje 1986 - blz. 3/4; (15-11-1986)

 

58.     1987-12 Jierferslach Genealogysk Wurkferbân 1986/87. In: Ut de Smidte fan de Fryske Akademy - 21e Jg no 3 - sept. 1987 - blz. 20/21

 

59.     1987-14 Jierferslach Genealogysk Wurkferbân 1986/87. In: Genealogysk Jierboekje 1987 - blz. 3/4   (28-11-1987)

 

60.     1988-15 Jierferslach Genealogysk Wurkferbân 1987/88. In: Ut de Smidte fan de Fryske Akademy - 22e Jg no 3 - sept. 1988 - blz. 34/35

 

61.     1988-18 Jierferslach Genealogysk Wurkferbân 1987/88. - In: Genealogysk Jierboekje 1988 - blz. 3/4; (19-11-1988)

 

62.     1989-15 Jierferslach Genealogysk Wurkferbân 1988/89 - In: Ut de Smidte fan de Fryske Akademy - 23e Jg no 3 - sept. 1989 - blz. 25/26

 

63.     1989-19 Jierferslach Genealogysk Wurkferbân 1988/89 - In: Genealogysk Jierboekje 1989 - blz. 3/4   (25-11-1989)

 

64.     2001-5 Jierferslach Argéologysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy 2000/2001; yn Jierferslach Fryske Akademy 2000/2001, siden 121-123 (9-11-2001)

 

65.     2002-2 Jierferslach Argéologysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy 2001/2002; yn Jierferslach Fryske Akademy 2001/2002, siden 94-97 (12-11-2002)

 

66.     2003-3 Jierferslach Argéologysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy 2002/2003; yn Jierferslach Fryske Akademy 2002/2003, siden 99-102 (13-11-2003)

 

67.     2004-2 Jierferslach Argéologysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy 2003/2004; yn Jierferslach Fryske Akademy 2003/2004, siden 92-94 (10-11-2004)

 

Streekgeschiedenis:

 

68.     1985-3 De Rottefalle troch de ieuwen hinne.

(Geschiedenis-boek). Rottefalle 1985 (Verschenen 14-8-1985 – 2e  druk okt. 1985 – 3e druk jan.2010)

         Samengesteld door: Lippe Atsma, Klaas J. Bekkema en Heine Keuning.

         Waarin de hoofdstukken, die ik heb geschreven:

         -- It lânskip om de Rottefalle hinne - blz. 5-14

         -- De skiednis fan De Rottefalle foar 1500 – blz. 15-43

         -- It űntstean fan de Leijen - blz. 64-66

         -- It doarpsgebiet fan De Rottefalle – blz. 101-107

         -- De Rottefalle genealogysk besjoen –  blz. 240-288

         -- De nammen-oannimming yn 1812 - blz. 289-299

Zie ook gen. nr. 681 Ryksargyf - Leeuwarden. En nummer  153 in deze lijst, na 25 jaar (2010) is deel 2 verschenen.

 

69.     1986-1 Kleaster Klaarkamp en famylje (Van) Viersen. In: Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland -- 5-5-1986 -- blz. 5; n.a.v. 40 jarig jubileum van het Genealogysk Wurkfer­bân fan de Fryske Akademy (194­6-1­986) -- in het kader hiervan werden een aantal lezingen in de provincie Friesland gehouden, om het wurkferbân te promoten. Op 29-4-1­986 was men in Rinsumageest; resp. J.A. Mol en M. Koopmans hielden een lezing over boven­staande onderwerpen. Ik werd verzocht om hiervan een artikeltje in de krant te schrijven. Aldus gedaan in de bovenstaande krant.

 

70.     1986-8 It kleaster Smelle Ie en de famylje Haersma. In: Drachtster Courant van 19-11-1986 - blz. 3 - n.a.v. zie 25 - op 28-10-1986 was men te Oudega (Sm) - resp. J.A. Mol en R. van der Leij hielden een lezing over bovenstaande onderwerpen – op verzoek van het aanwezige publiek heb ik daarover een artikel in de krant geschreven.

 

71.     1989-5 Lezing over "De Skiednis fan Smellingerlân foar 1800." - Lezing voor donateurs van het Streekmuseum "It Bleekerhűs" op 4-3-1989 - toegelicht met dia's.

 

72.     1990-2 Geschiedenis van Oudega - (geschiedenis boek) - Oudega 1990 - n.a.v. 900 jaar Oudega = 1-6-1990 = samengesteld met Bart Friso en Melle Sibma; waarin ik de volgende hoofd­stukken heb geschreven:

         -- Ontstaansgeschiedenis van het landschap - blz. 11-22

         -- De geschiedenis van Oudega - (De geschiedenis tot ca 1500 na Chr. - Deel I) - blz. 23-47

         -- De geschiedenis van Oudega - (De geschiedenis van 1500 tot 1816 – Deel II) - blz. 48-84

         -- Het Oudegaaster dorpsgebied - blz. 85-93

         -- Het geslacht Van Haersma - (genealogisch gedeelte) -  blz. 108-124

         -- De Oudegaaster molens - blz. 170-177

         -- De inpolderingen - blz. 178-188

         -- Oudega genealogisch bekeken - blz. 258-352

         -- Oudegaasters kiezen een familienaam in 1812 - blz. 353-358

 

73.     1990-7 "Drachten is bijna even oud als Oudega." N.a.v. 350 jaar Drach­ten in 1991, wat eigenlijk flauwekul is. N.a.v. hiervan heb ik dat artikel geschreven! In: DC 12-9-1990 - blz. 13

 

74.     1993-2 Excelsior. Boekje geschreven door een aantal auteurs, t.g.v. de 80ste verjaardag van Gosse Sierksma, onder redaktie van Jan Post en Henk Popma; Drachten nov. 1993. Waarin mijn bijdrage op de blz. 79-86: Bearn Lap foar bedrigingen it gefang yn. (15-12-1993).

 

75.     2010 De Rottefalle troch de ieuwen hinne, diel 2. (zie ook nr.  68 in deze lijst). Samengesteld door Lippe Atsma, Klaas J. Bekkema en Durk H. Veenstra. Een aantal andere auteurs hebben ook artikelen aangereikt. Ik heb weer dezelfde artikelen van 1985 behandeld en enige toegevoegd:

         - De namme Fianen

         - Het dorpsgebied van Rottevalle

         - Het ontstaan van De Leijen

         - Nieuwste inzichten over de geschiedenis van Rottevalle voor 1500

         - Eigenaren van de graven op het kerkhof van Rottevalle in 1758

         - Rottevalle genealogisch bekeken

         - Lijst van inwoners in 1832 (samen met Lippe Atsma en Sieger Visser)

 

         Dit boek is in het Fries en Nederlands geschreven, deel 1 was geheel in het Fries.

         Tegelijk met dit boek verscheen een facsimile van deel 1. (15-1-2010)

 

Archeologie:

 

76.     1985-6 Pottekijken. - Brochure bij: Tentoonstelling - Laag voor laag - in Fries Museum - nov. 1985 -- jan. 1986 - Uitgave: Educatieve Dienst, Fries Museum - no. 2 - november 1985

 

77.     1988-3 Argéologysk űndersyk yn in feanterp by Easterboarn - In: It Beaken fan de Fryske Akademy - Jg XL 1988 nr 1 - blz. 37-52 - samen met  Evert Kramer geschreven - (27-5-1988)

 

78.     1991-3 Veldverkennings projekt Achtkarspelen. Uitgevoerd in de winter van 1989/1990, amateur-archeologen van AWN en AWfb. Projekleider was Klaas J. Bekkema. Konsept-verslag was gereed 8-10-1990. Definitief verslag kwam klaar op 19-3-1991. Verstuurd naar Fries Museum (Evert Kramer), BAI Groningen (Jurjen Bos), gemeente Achtkar­spelen, Simon de Haan (Buitenpost), Jan Molema en ROB Amersfoort (Sake Jager).

 

79.     1991-5 Fynstferwurking yn Garyp. Over vondstverwerking in Garijp bij fam. Blom gedurende twee dinsdagavonden per maand over twee jaar, door leden van het Argéologysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy. Projekleider was Klaas J. Bekkema. In: Diggelnijs. Nr. 13; blz. 5. Nijsbrief fan it AWfb fd FA. Maaie 1991. (15-5-1991). Artikel door mij geschreven, ook staat er een foto van mij en andere leden daarbij afgedrukt.

 

80.     1991-6 Fjildferkenning yn Achtkarspelen. Over de veldverkenning in Achtkarspelen. In: dezelfde Diggelnijs nr. 79., blz. 6-7.

 

81.     1991-10 Veldverkenningsprojekt Achtkarspelen (Friesland). In: Wester­heem XL-5-1991, blz. 249-252. T.g.v. 40 jaar AWN.

 

82.     1995-1 Pieter Horjus (1887-1962). "Stientsjesiker" in de eerste helft van de Twintigste eeuw. Amateur-archeologie in het oosten van Friesland. Uitgave: Streekmuseum Tytsjerksteradiel - Burgum. (18-4-1995). Waarin mijn bijdrage op de blz. 11-16: De ontstaansgeschiedenis van het landschap rond het Bergumermeer. (Geologisch bijdrage, die aansluit bij die van Rottevalle en Oudega, zie ook hiervoor in die boeken!) Ten onrechte word ik daarin Klaas  JAN Bekkema genoemd! Het is Klaas JELLES Bekkema.

 

83.     2001-7 De Lyngbybijl van Wijnjewoude. Geschreven door Klaas J. Bekkema en Frans de Vries. (Artikel is door Frans geschreven, de bijl is mijn eigendom, van daar de dubbele auteurs namen.) In: Archeoforum 3 (elektronische Archeoforum), blz. 2-4. (18-11-2001)

 

84.     2005 Archeologisch begeleiding van een waterleiding tussen Nij Beets en Noardburgum. (trajekt in Opsterland en Smallingerland – april t/m juni 2003). In: De Vrije Fries 2005, blz. 263 & 264. (23-12-2005)

 

85.     2008 Diggelgoud. 25 jaar Argeologysk Wurkferbân: archeologisch onderzoek in Fryslân.

         Een bundel van een aantal archeologische artikelen van de laatste 25 jaar in Fryslân t.g.v. 25 jarig jubileum van het Argeologysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy.

         Onder redaktie van  Kerst Huisman (eindredaktie), Klaas Bekkema, Jurjen Bos, Hendrik de Jong, Evert Kramer en Reinier Salverda.

         In dit boek staan drie artikelen van mij:

         Blz 11-36            Een kwart eeuw Argeologysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy.

         Blz. 195-199       Een veenterp bij Oosterboorn.

         Blz. 348-361       Bestuur en activiteiten 1983-2008.

         (6-6-2008)

 

86.     2009-2 Johannes Siebinga, meer dan een dokter. Boek geschreven ten gelegenheid dat dokter Siebinga 40 jaar was overleden (1969). In 2009 is er een Siebinga jaar geweest in Smallingerland. In dat boek het artikel “De voorgschiedenis nabesproken” Het boek bevat de facsimilees van het artikel van Siebinga in het boek Smellingerland (1944) en het atikel van Hiemstra over Siebinga (1985). Aangevuld met een artikel over anekdotes over de dokter van Jan Bijlsma en het artikel van mij.

         Vier auteurs: Sikke Hiemstra, Johannes Siebinga (+), Jan Bijlsma en Klaas J. Bekkema; samengesteld door Peter Terpstra. (25-11-2009)

 

Syllabus Argéologysk Wurkferbân:

 

         In totaal 16 afleveringen gemaakt voor de leden van het Argeologysk Wurkferbân 1986-1989.

 

Ut Smellingerlâns ferline:

         In totaal 35 afleveringen gemaakt en deze zijn opgenomen op mijn website, zie bij Bearn Lap.

         Gepubliceerd in de Drachtster Courant 1988-1991.

 

 

Door mijn werk bij het Fries Museum (1980-1991) en daarvoor werden regelmatig krantenartikelen van archeologische onderzoek gepubliceerd. Ook door mijn andere aktiviteiten verschenen artikelen in de kranten, boeken en klubbladen.. Alsmede word mijn naam genoemd als bron in voornoemde publikaties. Vanaf 1975 tot heden zijn dat er 131, voor zover dat bekend is. De volledige lijst is bij Tresoar in te zien, waar zij ook een knipsel archief over mij hebben bewaard.

 

LC = Ljouwerter Krante  FD = Frysk Deiblęd  DC = Drachtster Krante  Hah = Huis aan Huis (Ljouwerter blęd)   Fef = Frysk en frij

 

 1.      FD  3-11-1975, ma  -- pag. ?

Kerkhof Oosterend geeft acht eeuwen oude sarcofaag prijs. (Art. met foto; ik sta op de foto, aan het meten met Elzinga en Visser).

 

 2.      LC  3-11-1975, ma  -- pag. ?

Ruim negen eeuwen oud: Sarcofaag ontgraven naast kerk Oosterend. (Art. met foto; op de foto sta ik met Elzinga en Visser aan het meten).

 

 3.      LC  7-6-1979, do  -- pag. 22

Schoonmaken oude vondsten Zaailand nu in volle gang; (art. met foto); (ik sta op de foto - vondsten sorteren). Onder de foto staat Nico Manshanden, maar dat ben ik. Dit is door LC gekorrigeerd op 8-6-1979.

 

 4.      LC  18-6-1979, ma  -- pag. ?

Eerste Genealogysk Jierboekje 1978 werd zaterdag uitgereikt. In dit artikel wordt ook mijn kwartierstaat genoemd: 'Het genealogisch kroonjuweel in dit boekje is een reusachtige kwartierstaat van Klaes J. Bekkema uit Drachten.' Ook o.m. de familie-wapens Bekkema en Groenewoud worden erin genoemd.

 

 5.      FD  2-8-1979, do  -- pag. ?

Nije famyljewapens. Genealogysk Jierboekje 1978 tige nijsgjirrich. Hier wordt ook mijn kwartierstaat en familie-wapens Bekkema en Groenewoud in genoemd.

 

  6.     LC  9-8-1980, za  -- pag.  ?

Op wacht bij oud klooster; (art. met foto, waarop Boschker en ik staan) -  opgr. klooster Smalle Ee

 

 7.      Bijtijds  21-8-1980, ?  -- pag. ?

         Wat komt er boven water; ( art. met foto, waar ik o.m. op sta) -  opgr. te Smalle Ee

 

 8.      DC  27-8-1980, wo  -- pag.  ?

Kloosterleven Smalle Ee komt bij stukjes en beetjes boven; - (art. met foto, waar ik o.m. op sta)

 

9.       LC  30-8-1980, za  -- pag.  ?

Sporen houten kerk uit elfde eeuw bij Smalle Ee gevonden; ( art. met foto, waar ik o.m. op sta in de rij mensen --

 

10.     FD  10-12-1981, do  -- pag. 11

Fundamenten blootgelegd van eenkamer woninkjes Leeuwarder Droevendal; -- art. met foto, waar ik o.m. op sta

 

11.     LC  21-12-1981, ma  -- pag. 11

Fryske Rie foar Heraldyk heeft nieuwe heraut. Artikel met foto. Ik sta ook op die foto, geheel aan het eind van de rij.

 

12.     LC  1-5-1982, za  -- pag. ( 1ste pag. bijlage: Sneon en Snein)

Argéologen binne eins ydealisten; (grut art. mei foto's fan de Argéologyske tsjinst fan it Frysk Mu­seum), geschreven door  Kerst Huisman, (ik sta op een van de foto's)

 

13.     DC  17-5-1982, ma  -- pag.  ?

Kampioensfoto fan TFS 3; -- kuorbal­ploech út Drachtster Kompenije - onder foto klein verhaaltje met namen van de spelers

 

14.     LC  2-6-1982, wo  -- pag. ?

Provinciehuis op hoogste punt; (art. met foto -- op foto sta ik naast de Commissaris van de Koningin)Rijpstra)

 

15.     LC  1-7-1982, do  -- pag. 17

Weer negende eeuwse bewoning aangetoond op Leeuwarder terp; -- opgr. Speelmansstraat III -- (ik sta op de foto, middenin in de put, achterin)

 

16.     1983 - Helinium, XXIV, blz. 221 e.v.

Evert Kramer - Finds from the Pre-Roman Iron Age near Kimswerd. Gaat over een opgraving van een terpzool in mei/juni 1981; ald. heb ik meegeholpen; o.a. teken- en meetwerk verricht. In dat artikel word ik genoemd.

 

17.     FD  22-3-1984, ?  -- pag.  5

         Weer vondsten uit twaalfde eeuw in terp Leeuwarden; (art. met foto) vergelijk gegevens bij 15.

 

18.     LC  22-3-1984, ?  -- pag.  ?

Archeologen spitten in historie Leeuwarden; (art. met foto); (opgr. Minnemastraat), ik sta op de foto, links voor, houd het tekenbord vast.

 

19.     FD 30-3-1984, vr  -- pag.  ?

Begrip kweke foar de argeologyske belangen; (art. met foto) n.a.v. Elzinga kwart eeuw prov. arch. -- (ik sta op de foto)

 

20.     LC  11-5-1984, vr  -- pag. 29

Eeuwen vallen weg onder handen van  Klaas Bekkema;(art. met foto's); (speciaal art. over mijn werkzaamheden in het Fries Museum -- restauratie van aardewerk) –  geschreven door  Kerst Huisman

 

21.     Hah  27-3-1985, ?  -- pag. ?

         ' We denken aan een soort van vliegende brigade.' Oproep van Elzinga aan amateur-archeologen. Ik word aan het eind van dat artikel als kontaktpersoon van het FM        genoemd.

 

22.     LC  10-7-1985, wo  -- pag. 10

Dorpshistorie vastgelegd in boek; -- Rottevalster Compagnons middelpunt van dorpsfeest; -- aankondiging van het verschijnen van ons boek, waar de samenstel­ers in genoemd worden

 

23.     FD  15-8-1985, do -- pag.  ?

Geschiedenis van Rottevalle te boek; (art. met foto, waarop de samenstellers staan) -- útkommen fan ús boek op 14-8-1985 --

 

24.     LC  15-8-1985, do  -- pag. 15

Kompagnons liede betinking 350 jier yn mei boekútjefte; -- (art. met foto, waar wij op staan (samenstellers) -- utkommen fan it boek oer de Rottefalle op 14-8-1985

 

27.     Nieuwsblad van het Noorden  15-8-1985, do  -- pag.  ? Tweede boek over Rottevalle in dorpshuis gepresenteerd; - útkommen fan ús boek op woansdei 14-8-1985

 

28.     DC  16-8-1985, vr  -- pag.  ?

Compagnons droegen veel bij aan ontwikkeling Rottevalle; (art. met foto's) -- presentatie van ons boek op 14-8-1985 -- op de foto staan de samenstellers, die een wandbord krijgen van Pieter de Meer -- geschreven door Jan de Kroon

 

29.     DC  16-8-1985, vr  -- pag. 3

350 jaar Rottevalster Compagnons in vogelvlucht; -- verslag receptie van 14-8-1985, toen het boek gepresenteerd werd

 

30.     DC  28-8-1985, wo  -- pag. 11

Een gehele pagina gewijd aan het feest -- 350 jaar Rottevalle -- waar onder meer ons boek wordt genoemd.

 

31.     Fef  28-9-1985, za  -- pag. 7 en 8

De Rottefalle troch de ieuwen hinne --10 jier te betiid, mar better as net; --  boekbesprekking fan S.J. van der Molen --

 

32.     Hah  23-12-1985,  ?  -- pag.  1

Laag voor Laag werd historie van Leeuwarden blootgelegd; (art. met foto's) over tentoonstelling in Fries Museum -- ik sta op één van de foto's -- aan het restaureren van een pot --

 

33.     LC  29-4-1986, di  -- pag. 33

De Rottefalle troch de ieuwen hinne;  -- boekbesprekking fan Kerst Huisman

 

34.     LC  6-1-1987, di  -- pag. 10

Amateur-archeologe staat de wetenschap bij. 'De bonken fan sa'n lyts bern, dat moatte jo net te faak sjen.' Artikel met foto over Djoke Pruim. Ik word ook in dat artikel genoemd!

 

35.     DC  5-4-1988, wo  -- pag. 7

In Bleekerhűskroniek: Aankondiging dat zaterdag 8 april 1988 weer een Open Dag v/h museum is en dat Luitzen Haak en ik weer vondsten gaan determineren.

 

36.     LC  17-6-1988, ?  -- pag.  ?

Bewenningsskiednis Riperkrite űndersocht; -- art. met foto -- n.a.v. van opgr. Easterboarn en het artikel daarover in It Beaken -- art. van Kramer en Bekkema wordt ook genoemd --

 

37.     Zuid-Friesland (Lemster Courant) 18-1-1989, wo  -- pag. 1

13e Eeuwse bolpot naar Lemster Oudheidkamer (ik word daar diverse keren in genoemd), art. met foto van de bolpot, die door mij gerestaureerd is

 

38.     DC  12-4-1989, wo  --pag. 13

         Open dag (in Bleekershus, art. waarin Haak en ik worden genoemd)

 

39.     DC 17-4-19­89, ma  pag. 1

It Bleekerhűs in tijdens Museumdag (art. met foto, waarop onder­meer Lútsen Haak, Klaas Bekkema en Hendrik de Jong staan)

 

40.     Nieuwsblad voor Noord Oost Friesland (Kollumer Courant) 21-4-1989, ?, pag. ?

Prachtige expositie in bibliotheek te Buitenpost. Achtkarspelen archeologisch in kaart gebracht.  Evert Kramer had de dag tevoren een openingslezing gehouden. Ik was als gast met hem daarheen gegaan. Bij het artikel is een foto geplaatst, ik sta daar ook op!

 

41.     Castrum in Elethe; - uitgave Drents Museum

Boek over onderzoek van de Eelder Burcht -- geschreven door Vincent van Vilsteren -- uitgegeven 21-4-1989- in voorwoord word ik genoemd als deelnemer van het onderzoek

 

42.     Kollumer Courant 8-11-1989, ?  -- pag. ?

Archeologische streekverkenning in Achtkarspelen; (ik word in het art. genoemd als projektleider)

 

43.     De Feanster 9-11-1989, ?  -- pag. 5

         Archeologische Streekverkenning in Achtkarspelen; ( zie 42)

 

44.     LC  30-3-1990, vr  pag. 13

Kampplaats uit steentijd blootgelegd bij Oudega; (art. met foto) -- midden­steentijd opgr. op de Skieppekampen bij Oudega -- ik sta op de foto en word in het art. genoemd

 

45.     LC  8-6-1990, vr -- pag. 10

In Fries Mozaiek: 'Ald gea' negen eeuwen woonkern. N.a.v. 900-jarig bestaan van Oudega. Ons boek en onze namen worden erin genoemd. Geschreven door Philippus van der Meulen.

 

46.     Fef  14-6-1990, do  -- pag. 4

It âlde haadplak fan Smellingerlân jubilearret; (art. met foto) een interview met de samenstellers van het geschiedenisboek over Oudega -- Bekkema, Friso en Sibma – wij staan op de foto en worden uitvoerig genoemd in dat art. -- geschreven door Jelma Sytske Knol

 

47.     Woudklank  5-7-1990, do  -- pag. 1

         Sporen Middeleeuws Beetsterzwaag; (ik wurd yn dat art. neamd, skreaun fan Ernst Huisman)

 

48.     DC  20-7-1990, vr  -- pag. 1

Drachten hat folle langer bestien as dy 350 jier; (grut art. oer my; mei in foto) – geschreven door Jacob Haagsma - die eerder in die week een interview met mij heeft gehad

 

49.     DC  19-9-1990, wo  -- pag. 23

350 jaar Drachten. Ingezonden stuk van mw. Riemke Bos-Osinga en Tjitte P. Kamminga, fraktieleden Raad Smallingerland. In dat artikel word ik genoemd.

 

50.     LC  26-11-1990, ma -- pag. 13

Echte kunst en kitsch op beurs in It Bleekerhűs. 'Ik dacht: ik sluit de tent en ga in Groningen bij het oud vuil langs.' Geschreven door Philippus van der Meulen. Gaat over kunstbeurs in It Bleekerhűs. Luitzen Haak en ik hebben oud 'materiaal' beoordeeld. We staan ook samen op een foto, met omstanders.

 

51.     DC  28-11-1990, wo -- pag. 15

In Bleekerhűskroniek word ik o.a. samen met Luitzen Haak genoemd, vanwege 'De open dag.' in museum Bleekerhűs.

 

52.     16-1-1991

Achtkarspelen, Drachten en Eestrum; een archeologische kartering, inventarisatie en waardering. Samengesteld door J. Molema, BAI, Groningen. Hierin word ik genoemd met mijn veldverkenningsprojekt Achtkarspelen.

 

53.     Mesolitische vondsten bij Egbertsgaasten (Fr.) Geschreven door E. Kramer in: Paleo-Aktueel nr. 2, blz. 25 e.v.; (16-4-1991). Daarin word ik meermalen genoemd en staat een tekening van mij erin. Tevens staat er een foto van mij en Jan Boschker bij dit artikel. Ook wordt het boek over Oudega als bron vermeld.

 

54.     DC  26-6-1991, wo -- pag. 5

         In Bleekerhűskroniek word ik genoemd, vanwege tentoonstelling: 350 jaar Drachten.

 

55.     LC  28-6-1991, vr -- pag. ?

Drachten is te bescheiden met vieren 350-jarig bestaan. Historische fout aanleiding tot expositie in Bleekerhűs. Geschreven door Philippus van der Meulen. Vanwege tentoonstelling: 350 jaar Drachten. Ik word in dat artikel genoemd.

 

56.     DC  3-7-1991, wo -- pag. 5

         In Bleekerhűskroniek word ik genoemd, vanwege tentoonstelling: 350 jaar Drachten.

 

57.     DC  8-1-1992, wo  -- pag. 1

Ex-beheerder  Klaas Bekkema in de clinch met bestuur. Streekmuseum Opsterland draait zonder conservator.

 

58.     LC  9-1-1992, do  -- pag. 21

         Ontslag voor beheerder streekmuseum Gorredijk. (Zie ook 57.)

 

59.     rond 10-6-1992

Middeleeuws Friesland. De economische ontwikkeling van het gewest Oostergoo in de vroege en volle middeleeuwen. Boek door  Gilles de Langen gemaakt, t.g.v. zijn promotie tot 'doctor.' Het arch. art. van E. Kramer en K.J. Bekkema in It Beaken (1988) wordt als literatuur vermeld (blz. 387).

 

60.     7-6-1993

De Noordnederlandse kustland in de vroege middeleeuwen. Boek door Egge Knol gemaakt, t.g.v. zijn promotie tot 'doctor.' In voorwoord word ik en mijn andere kollega's van de Arch. Afd. v/h Fries Museum genoemd. Verder wordt het arch. art. van E. Kramer en K.J. Bekkema in It Beaken (1988) als literatuur vermeld (blz. 261).

 

61.     Mercurius. Mededelingsblad van de Werkgroep Maan en Planeten van de NVWS, Jg.4 Jubileumnummer, 15-10-1994. Utrecht/Franeker; blz. 10, ik sta op een groepsfoto, geheel links onderaan op de hurken. T.g.v. 10 jarig bestaan van de werkgroep.

 

62.     Bibliografie van de Nederlandse Heraldiek. Geschreven door: J.C.C.F.M. Borne –

's-Gravenhage - 1994. Ik word daar genoemd op blz. 92 en 94. Ons boek over 40 jaar Genealogysk Wurkferbân wordt daar als bron gebruikt! Zie mijn eigen publikaties, nr. 86.

 

63.     Actief (streekblad voor Bergum e.o.)  19-4-1995, ?  -- pag. ?

'Stientsjesiker' uit Eastermar. Streekmuseum brengt boek over Pieter Horjus. T.g.v. tentoonstelling over Horjus. Ons boek wordt daarin genoemd, met o.a. mijn naam, (die overigens foutief wordt weergegeven - Klaas JAN Bekkema, deze is foutief overgenomen uit het boek, waarin ik zodanig zo word genoemd!). Het is Klaas JELLES Bekkema.

 

64.     De Westereender (streekblad voor Zwaagwesteinde e.o.)  mei 1995, ?  -- pag. ?

Tentoonstelling over amateur-archeologie. Streekmuseum Tytsjerksteradiel brengt boek over Pieter Horjus. T.g.v. tentoonstelling over Horjus. Ons boek wordt daarin genoemd, met o.a. mijn naam, (die overigens foutief wordt weergegeven – Klaas  JAN Bekkema, deze is foutief overgenomen uit het boek, waarin ik zodanig zo word genoemd!).

 

65.     50 JIER TROCH FREONSKIP STERK  Jubileumboekje, t.g.v. 50-jarig bestaan van korfbalklub TFS in Drachtstercompagnie. (20-4-1996). Ik word daar enige malen in genoemd.

 

66.     13-6-199

            Die einheimische Keramik der nördlichen Niederlande  600 v. Chr. bis 300 n. Chr..

Boek door Ernst Taayke gemaakt, t.g.v. zijn promotie tot 'doctor.' In voorwoord (blz. 110) word ik en mijn andere kollega's van de Arch. Afd. v/h Fries Museum genoemd.

 

67.     Radicaal - ca 28-11-1996, do -- pag. 13

         Ik sta op een foto in Radicaal, 1e Jaargang - nr. 11 - november 1996; Personeelsblad van de Rijksarchiefdienst. Deze foto is geno­men op de sportdag 17-10-1996 te          Gieten.

 

68.     AE Drents Groningse Dagbladen - dagblad (krant) verspreid in Groningen en Drenthe – 22-4-1997, di -- pag. 15 -

Eigenzinnig nieuw tijdschrift stort zich onder meer op affaire Vermaning. Archeoforum zwengelt discussie aan en wil reacties uitlokken. In dat artikel word ik als redaktielid van het voornoemde tijdschrift genoemd.

 

69.     Infoplus, (bijlage van Nieuwsblad van het Noorden), verspreid in Groningen – 30-4-1997, wo -- pag. 9 -

Nieuw blad gaat ook in op affaire Vermaning. In dat artikel word ik als redaktielid van Archeoforum genoemd; zie ook 96.

 

70.     LC  17-9-1997, wo --  pag. 13

Vermaningsdiscussie tot nieuw leven gewekt. Reactie op verschijnen van Archeoforum; ik word daarin genoemd als redaktielid.

 

71.     Annema van Dantumawoude. En enkele andere Friese families met de naam Annema. Samengesteld door B.D. van der Meulen e.a.. Uitgekomen op za 4-10-1997. Genealogie Annema van St. Annaparochie is grotendeels gebaseerd op mijn gegevens. En een parenteel naar mijn familie toe. Ik sta dan ook in dat boek vermeld op bladzijde 708.

 

72.     De Sneuper - Knipselkrant van Hűs en Hiem. Sinds november 1997 ben ik samen met kollega Menno Pothof redakteur van die knipselkrant, (voordien deed hij alleen de redaktie). Sinds febr. 1998 doe ik alles alleen. Vanaf 1 jan. 2002 word ik alleen nog als redakteur genoemd. De Sneuper is in juli 2012 na ruim 20 jaar en 211 afleveringen beďndigt.

 

73.     Archief Hof van Friesland. Verschenen: 24 sept. 1999,vr.

Ik word o.m. genoemd op blz. 46, (samen met Jan Post & Alex Tuinhout de gegevens van de Crim. en Civ. Sent. bewerkt, ze staan op een bijgeleverde CD-Rom). Boek gekocht: 13-1-2000.

 

74.     Op zoek naar Roots – rubriek in de Feanster (Surhuisterveenster krant) –

samengesteld door Jelle Kooistra (Canada) – eens in de 14 dg verschijnt er een afl. – in afl. 42 (26-9-2000,di) word ik genoemd; wordt verwezen naar boek over Rottevalle.

 

75.     Heidevolk van ’t Heitelân – Klaaske Geerst – den Dulk (2000).

Ik word daar bij de geraadpleegde literatuur en bronnen genoemd: Ons boek over Oudega (1990).

 

76.     Werkgroep Steentijd 1990 – 2000 Overzicht (gedateerd 23 mei 2000)

Samengesteld door Pieter Veenstra; ik word diverse malen in dat boekwerkje genoemd. – okt. 2000

 

77.     In boek: De Deelen, samengesteld door Thom Mercuur. Artikel  Evert Kramer. De Deelen omstreeks het jaar duizend. Hier wordt ons artikel over de veenterp van Oosterboorn, zie 1988, in It Beaken genoemd als bron.

 

78.     Balkster Courant – 4 apr. 2002, pag. 5. Neanderthalers verbleven ooit in Gaasterland.

Op de bijgevoegde foto sta ik ook op. Gaat over de veldverkenning in Gaasterland van leden van het Argéologysk Wurkferbân.

 

79.     Yn: “ Ut de Smidte, fan de Fryske Akademy “ , 36e jiergong, nűmer 4, desimber 2002, side 12. Nije leden op jiergearkomste beneamd. (Dat wie op 16 nov. 2002, ik bin doe beneamd ta lid fan de F.A., op niisneamde side stiet in foto mei tekst fan de nije leden.)

 

80.     Yn: “Archeologische steunpunt Smallingerland.” Uitgave van Smelne’s Erfskip. Aldaar wordt als bronnen opgegeven: Boeken van Rottevalle (1985) en Oudega (1990), alsmede: “Nota archeologische terreinen in Smallingerland.” (2001) en “Archeologie in Smallingerland” (gedeelte van mijn homepage) (2002). (25-7-2003)

 

81.     Yn: “Genealogysk Jierboek  2003.”Aldaar wordt als bron het boek “Genealogysk Wurkferbân 1946-1986 (40 jier).” (1989) opgegeven. In de kwartierstaat van Douwe Jans van der Meer, blz. 7. (2-12-2003).

 

82.     In: “Op ‘e Skille.” Personeelsblad van de (ambtenaren) gemeente Smallingerland. Winter 2003, blz.. 30. In rubriek: Wa bisto? Kennismakings artikeltje over mijn persoon. (dec. 2003)

 

83.     In: “Smelne’s Erfskip.” Nr. 3 – april 2004 (blad van de vereniging Smelne’s Erfskip).

Bernardus Albertus Fabricius (Bearn Lap) – geschr. door Sjaak (Johan) Joha, blz. 6-8; als bron gebruikt hij mijn artikel: “Bearn Lap foar bedrigingen it gefang yn.” Uit de bundel “Excelsior”, zie ald. bij mijn eigen publikaties nr. 116. (april 2004)

 

84.     In: De Woudklank (Opsterlandse krant): 8 juli 2004: Gezellige drukte open dag VVV (in Bakkeveen) – daar in word ik met Hendrik de Jong genoemd, we zijn op zaterdag 3 juli 2004 aldaar als archeologisch adviseurs geweest.

 

85.     In: DC - 22-12-2004, wo, pag. .. : 950, 1100, 1280, 1444, 1641, 1743?

Ouderdom Drachten opnieuw ter discussie. Over ouderdom Drachten, ik heb daar ook aan meegewerkt. Journalist Fokke Wester is op donderdag 16-12-2004 bij mij thuis geweest, interview gegeven, dag later op vrijdag 17-12-2004 met hem en fotograaf Harry Blokzijl een foto genomen van oude waterloop Noorder Dracht bij de Folgeren (Vrijburg). Die foto is opgenomen in het artikel.

 

86.     In: Op é Skille (Personeelsblad van de gemeente Smallingerland) – 21-12-2005,wo, pag. 4 & 5.

Het archief: vernietigen, bewaren, conserveren. Artikel van Charles Pennock over mijn werkzaamheden bij het gemeentelijk archief. Met een foto van mij, gemaakt door Eddy Joustra.

 

87.     In: RAAP-Rapport 1480: Verwachtingskaart Smallingerland: verdiepingsslag, samengesteld door J.L. van Beek. (Gegevens voor FAMKE voor Smallingerland). Ik word daar ook diverse malen in genoemd, ook bij de vindplaatsen (kode: KB). – 10-7-2007,di

 

88.     In: Motus in caritatem. Kijlstra zorgt voor vervoer. Samengesteld door Thijs Gras en Sjouke Tuinstra.  – 1-8-2007,wo Boek over Kijlstra taxivervoer en ambulance. Ik heb daar een bijdrage aangeleverd: Genealogie Kijlstra, pag. 95-97.

 

89.     In: Genealogica: afdelingsblad van Flevoland van de Nederlandse Genealogische Vereniging:

24ste  jg - nr 1, januari 2008, blz. 20 & 21: artikel van Aat Kramer “Neef en nicht vrijt licht”, gebaseerd op gegevens van mij over de familie Kramer.  Genealogica: 24ste jg - nr 2, april 2008. Op blz. 1 & 2, wordt naar mij verwezen, met naam en adres. Ik heb Aat de vroegste generaties gegeven van de familie Kramer. Deel 2 op vr 25 april en deel 1 op wo 21 mei 2008 van hem gekregen.

 

90.     In: Archeologie in Fryslân, deel 8, word ik achterin het boek genoemd in het Dankwoord. Veel redigrerend werk gedaan. Op woensdag 21 mei 2008 werd het boek officieel gepresenteerd tijdens een bijeenkomst aan de Marconilaan in Drachten. Ook werd toen drie gerestaureerde pingo ruďnes door de gemeente aan het Fryske Gea in beheer gegeven.

 

91.     In: LC 11-7-2008, vr, pag. .. Zonderlinge Ontdekkingsreizigers. Geschreven door journalist Erwin Boers. Boekbespreking “Diggelgoud”, boek geschreven t.g.v. 25 jarig jubileum Argeologysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy. Ik word in dat artikel genoemd, artikel over veenterp bij Oosterboorn.

 

92     In: Breeduit 29-1-2009, do Straatbeeld – Rottevalle; ik word daar genoemd als bron: boek Rottefalle troch de ieuwen hinne.

 

93.     In: Horizon, mededelingenblad van Streekmuseum en Volksterrenwacht Burgum; jg. 13, nr. 2 – juni 2009, blz. 21. “Gręfstiennen op in boerehiem”. Artikel geschreven door Siebe Siebenga. Ik word daar als bron genoemd op blz. 21.

 

94.     In: Drachten verandert. Fotoboek over Drachten, samengesteld door Fokke Wester. Op pagina 112 word ik als bron genoemd. Fokke heeft een foto van pake Willems holderkeet gebruikt; 20-10-2009.

 

95.     In: Inventaris van de archieven van de gemeente Smallingerland 1816-1916. Ik word daarin genoemd, vanwege het bewerken van gedeelte van het secretariële archief 1923-1990; blz. 523; 2-11-2009

 

96.     Op website www.rottevalle.com artikel met foto’s van webmaster Aant Kootstra over verschijnen van deel 2 boek Rotefalle troch de ieuwen hinne. 16-1-2010.

 

97.     In: DC - 20-1-2010, wo Weer een boek, Doop De Rottefalle troch de ieuwen hinne. T.g.v. deel 2 van het boek “De Rottefalle troch de ieuwen hinne - diel  2” op 15-1-2010.

 

98.     In: Actief (Burgumer weekblad) 20-1-2010, wo Boek Compagnons Rottevalle vervolgt. Zie 98.

 

99.   In: Breeduit 4-2-2010, do Straatbeeld – Drachten: Fabriciuslaan; daarin wordt mijn website en mijn naam genoemd

 

100.   In: De Vrije Fries, deel 89, 2009: blz. 202 en 228 word ik genoemd in verband met Diggelgoud.  - 9-3-2010

 

101.   In: LC 9-9-2010, do pag. 13. ‘Middeleeuwse’ herauten bestaan nog. Artikel over de Fryske Rie foar Heraldyk. Daar wordt over mij geschreven en staat een foto van mij bij: met de familievlag Bekkema. Dit t.g.v. de herautendag op vrijdag 10-9-2010 in Beetsterzwaag, alwaar ik benoemd ben tot Heraut van de Zevenwouden II. Een hele mooie gebeurtenis, met ontvangst van een tabberd, herautenwapen, medaillon en staf.

 

102.   In: Mededelingen van de Vereniging voor Terpenonderzoek, blz. 16. dec. 2010, word ik genoemd i.v.m. boek Diggelgoud en het AWfb.

 

103.   In: 1752 Gezonken als een baksteen. Boek over schipbreuk van een Friese tjalk bij Hoorn (NH) in 1752. Samengesteld door Michiel Bartels e.a.. Ik heb de Friese samenvatting op blz. 85 geschreven. Boek op 29-1-2011, za van Michiel via post gekregen. Op dezelfde dag werd het boek uitgegeven in Hoorn.

 

104.   In: Honderd jaar Uitvaartvereniging “De Laatste Eer ”Rottevalle, 1911-2011. mei 2011.

Samengesteld door Lippe Atsma, in verantwoording (blz. 4) word ik genoemd, voor het korrektie werk van de tekst.

105.   Bakker in familienamen. Samengesteld door Jan Spendel. Verklaring familienaam Bekkema, blz. 51 en 52. Spendel heeft gegevens van mij gekregen over de familienaam Bekkema en op blz. 52 word ik genoemd. (dec. 2012)

 

Verder heb ik mijn medewerking verleend aan genealogische, archeologische en andere artikelen van andere auteurs. Deze lijst is in te zien bij Tresoar en hieronder opgenomen.

 

1.       Kertiersteat De Vries/De Jong  -- Auke de Vries - Genealogysk Jierboekje 1975

 

 2.      Het nageslacht van Aize Thomas de Jong - samengesteld door Siete de Jong -- Haren  - november 1978

 

 3.      Nakomelingen Hans Andries II -- Jan Age Kuperus - Genealogysk Jierboekje 1978

 

 4.      Kertiersteat Broer Roorda -- Broer Roorda - Genealogysk Jierboekje 1983

 

 5.      Genealogie Pijl -- samengesteld door mevr. Sietske de Jong - de Wal (Grouw) -- oudste generaties van mij gekregen

 

 6.      Genealogie (Nutte Hendriks) Boonstra -- samengesteld door mevr. Sietske de Jong - de Wal (Grouw) -- oudste generaties tot 1800 van mij gekregen

 

 7.      Kertiersteat Pieter Nieuwland -- Pieter Nieuwland - Genealogysk Jierboekje 1987

 

 8.      Kertiersteat Jan Hepkes Wouda -- Kees de Boer - Genealogysk Jierboekje 1987

 

 9.      Alle genealogieën Boonstra voor Ger en Wim Boonstra doorgenomen en hun advies gegeven voor de opzet en verwerking van hun gegevens - 7-2-1988

 

10.     Genealogie Gjaltema -- samengesteld door Rinze Gjaltema - 18-10­-19­89 – (gegevens tot 1892 van mij gekregen en in deze genealogie verwerkt)

 

11.     Werren en warren om Warten -- Frans Janssen - yn: It Beaken 1989 nr. 4 Jg LI  -februari 1990

 

12.     Kwartierstaat Seinstra -- Suzanna Joustra -- mei 1990

 

13.     Genealogy Heidbuurt -- Reid van der Leij - yn: Eastermar (boek) juni 1990

 

14.     Genealogy Van Dam/Oosterhof -- Reid van der Ley - sjoch hjirboppen

 

15.     Kwartierstaat Trijntje Boskma - t.g.v. 108 jarige leeftijd -- Reid van der Ley – In: Gens Nostra - juli 1990 -

 

16.     Douma's van Bergum. Voor- en nageslacht van Douwe Douwes en Baukje Hedsers. Samengesteld door mw. Gepke van der Meer-Douma. Metslawier 1990.

 

17.     Kwartierstaat Douma. Samengesteld door Johanna B.J. Douma. In: Genealogysk Jierboek 1990, blz. 81 e.v..

 

18.     Kroniek van de familie Zijlstra. Genealogie Zijlstra (Ate Siegers), samengesteld door mw. Geertje Hovinga-Zijlstra te Assen -- 1992. Bij literatuur worden de geschiedenis boeken van Rottevalle en Oudega genoemd.

 

19.     It skaai fan Haycke Pyters oant Jan en Teatske van der Werff. (Frag­ment genealogie Van der Werff, samengesteld door Jan Jans van der Werff, met hulp van Klaas J. Bekkema. (21-7-1993)

 

20.     Kertiersteat fan Gabe Pieters Hellinga. Gearstald troch Onno Hellin­ga. Yn: Genealogysk Jierboek 1993, side 27 e.f..

 

21.     Stamlijnen Reitsma - Spoelstra. Samengesteld door Anne Reitsma (Den Haag). (26-11-1993)

 

22.     Kwartierstaat Caspers/Spies. Samengesteld door Gerbrand Caspers. In: Prometheus XIII - mei 1996

 

23.     Fragment genealogie Tuinstra (Taeke Klazes). Samengesteld door mw. Sietske de Jong-

         de Wal. (1-10-1996)

 

24.     Kertiersteat fan Tina Annes Voolstra. Gearstald troch Onno Hellin­ga. Yn: Genealogysk Jierboek 1996, side 99 e.f..

 

25.     Annema van Dantumawoude. En enkele andere Friese families met de naam Annema. Samengesteld door B.D. van der Meulen e.a.. Verschenen op za 4-10-1997. Genealogie Annema van St. Annaparochie is grotendeels gebaseerd op mijn gegevens. En een parenteel naar mijn familie toe. Ik sta dan ook in dat boek vermeld op bladzijde 708. Boek ontvangen op wo. 8-10-1997.

 

26.     De kwartierstaat van Brigitte van der Herberg, geboren te Delft op 16 mei 1975.  Samengesteld door Michel Dalstra, september 1998.

 

27.     Kwartierstaat van Sape Post, geb. 1907. Voor Sjieuwke Nicolai, kollega RAF. Sape is een oom van haar. Haar geholpen met het onderzoek in Oost- en Westdongeradeel. (10-11-1998/13-11-1998)

 

28.     Kwartierstaat Wilhelm Friedrich de Gaay Fortman, (Friese kwartieren). Samengesteld door redactie Gens Nostra en i.s.m. mij - In: Gens Nostra - Jg. 54, nr. 6, - juni 1999; blz. 308 & 309 (11-6-1999)

 

29.     Hoe het in één familie kan verkeren. Nageslacht van Alle Sjoerdts. Samengesteld door Jan Piet Coehoorn. Aldaar word ik als bron genoemd. (2000) Later twee delen geworden, (2004), Jan Piet is ovl. op 11-8-2004.

 

30.     “Buorkje” Familieboek. Voor- en nageslacht van Halbe Aukes de Boer en Tjitske Liebbes. Aldaar word ik als bron genoemd. 5-7-2000)

 

31.     De Huismans van Noorderdragten, een familiegeschiedenis van vier eeuwen (1600-2000). Genealogie van de familie (Oege Pieters) Huisman, samengesteld door Jaap van der Veen (1 dec. 2000).  Ik word daar als bron genoemd op bladzijde (?),. De stamreeks van de familie Huisman gehaald uit GJb 1978, uit mijn kwartierstaat.

 

32.     De neiteam fan Ds. Atzo Nicolai (1640 – 1701) yn fiif generaasjes. Samengesteld door Reid van der Leij in: Genealogysk Jierboek 2000 fan de Fryske Akademy, blz. 49 – 80. Ik word daar genoemd in het dankwoord voor de medewerking aan dit artikel. Ook wordt het Familie-boek Bekkema als bron vermeld.

 

33.     Skiermonnikoger namen, samengesteld door Durk Reitsma, In: ’t Heer en Feer, Jg. 2 (2000) – nr. 1/2, blz. 10 e.v.. Tijdschrift van de Cultuur Historische Vereniging ’t Heer en Feer Schiermonnikoog. Ik word daar genoemd als bron bij de familie Eilander. (Betreft mijn voorouder Tjerk Johannes Eilander. Hij werd in 1760 op Schiermonnikoog geboren en nam in 1811 de naam Eilander aan te Surhuisterveen.)

 

34.     Marten Dijkstra – 1920-1972 – schoolmeester tot in zijn vingertoppen - bibliografie geschreven door zijn zoon Frans Dijkstra. Het zijn afstammelingen van Heyn Botes en Frans heeft mijn artikel ‘De foar- en neiteam fan Heyn Botes’ (1986) als bron gebruikt in zijn boek. (8-1-2001)

 

35.     Kwartierstaat Petra Laurentien Brinkhorst, (Friese kwartieren).  Samengesteld door Klaas J. Bekkema en Arie Jan Stasse - In: Gens Nostra - Jg. 56, nr. 6, - juni 2001; blz. 396 & 397

 

36.     Kwartierstaat Petra Laurentien Brinkhorst, (Friese kwartieren). Samengesteld door de redaktie en o.m. i.s.m. mij – In: De Nederlandsche Leeuw – Jg CXVIII (118), nr. 5-6, mei-juni 2001; blz. 395 e.v..

 

37.     Fan Switsersk hierling ta Fryske kastlein; foarâlders fan Marx Schudel.Samengesteld door Martin Schuppisser-Bollinger, Matthias C. Teichert & Michel Dalstra. (Ik haw dat artikel oerset fan Ingelsk & Nederlânsk yn it Frysk.) Yn: Genealogysk Jierboek 2003, siden 115-124.

 

38.     In: Motus in caritatem. Kijlstra zorgt voor vervoer. Samengesteld door Thijs Gras en Sjouke Tuinstra.  – 1-8-2007,wo Boek over Kijlstra taxivervoer en ambulance. Ik heb daar een bijdrage aangeleverd: Genealogie Kijlstra, pag. 95-97.

 

39     In: Genealogysk Jierboek 2008, side 125.  Boelens/Boeles III fan Rindertje Bouma; ik word daarin genoemd als bron.

 

 

Wordt t.z.t. aangevuld.

 


 

 

 

Klaas J. Bekkema ©  maart 2013/mei 2021.

 

 

Start